TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 6

6
Bülten
ŞUBAT
2016
mamlandığını bildirdi.
Davutoğlu, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının şu anda
“Üretim Reform Paketi” üzerinde çalıştığını anlatarak, Ar-Ge
ve üretim paketlerinin, Türkiye’deki niteliksel sıçramanın 2
önemli ayağını oluşturacağını vurguladı.
Bütün hayat alanlarında olduğu gibi bu alandaki en bü-
yük reformun da yeni anayasa olacağına işaret eden Davu-
toğlu, bunun da Türkiye’nin ertelenmiş bütün özlemlerine
cevap vereceğini sözlerine ekledi.
Bakan Işık: “Millet yeniden lider ülke olmak istiyor”
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ar-Ge reform
paketinde daha yüksek katma değerli üretim yapısına geçişi
sağlamak adına hedefi 12’den vuran eylemlerin yer aldığını
kaydetti.
Ekonomik ve sosyal hedeflerin yakalanabilmesi için en
çok bilim ve teknolojinin üzerinde durulması gerektiğini be-
lirten Işık, Başbakan Davutoğlu’nun reform paketini bizzat
açıklamasının, hükümetin bu konuya verdiği önemi göster-
diğini ifade etti.
Türkiye’de daha fazla bilgi üretimini ve bu bilginin ticari-
leşmesini sağlayan mekanizmaların kurulması, bunların da
sürekli geliştirilmesi gerektiğine işaret eden Işık, bu alanda
çok büyük mesafeler kat edildiğini anlattı. Işık, reform pa-
ketiyle, Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirme yönünde
çok kapsamlı eylemleri hayata geçireceklerini kaydetti. Ar-
Ge ve yenilik ekosisteminin kamu, üniversiteler, reel sektör
firmaları, teknoloji geliştirme bölgeleri, Ar-Ge merkezleri
ve araştırma altyapılarının bulunduğu çok geniş bir alanı
kapsadığının altını çizen Işık, “En önemlisi, bu ekosistemde,
öğrenci, akademisyen, çalışan veya girişimci olarak insan
bulunuyor. Dolayısıyla Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlen-
dirmek demek, bütün bu halkaların her birini güçlendirmek
anlamına geliyor. Bu reform paketinde bunu yapmaya ça-
lıştık. Nicelik olarak sürekli artan Ar-Ge harcamalarını, nite-
lik olarak da ileriye taşımanın yollarını, formüllerini aradık.
Ülkemizde yapılan üretimin niteliğini, katma değerini, tek-
Yüksek lisans için 1,5, doktora için ise 2 yıllık süre muafiyet
kapsamına alınacak. Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer
alan veya tekno gelişim desteğiyle kurulan firmalara doğ-
rudan girişim sermayesi sağlayan firmalara vergi indirimi
kolaylığı getiriyoruz. Mevcut durumda girişim sermayesi
fonları herhangi bir firmaya yatırım yaptığında bazı vergi
avantajlarından faydalanıyor. Şimdi ise bu yatırımların bir
fon aracılığıyla olmaksızın doğrudan teknoloji geliştirme
bölgelerinde yer alan veya tekno girişim desteğiyle kuru-
lan firmalara yönelmesi durumunda çok daha yüksek oranlı
vergi indirimlerinden faydalanmalarının önünü açmış olu-
yoruz. Tekno girişim sermayesi desteğinin şartlarını iyileşti-
riyoruz. Buna göre 100 bin lira olan destek limitini projenin
niteliğine göre 500 bin liraya kadar çıkaracağız ve gerekirse
daha da arttırmanın önünü açacağız. Ayrıca bu desteğe me-
zuniyetten sonraki 5 yıl içinde başvurma şartını da 10 yıla
çıkaracağız.”
Davutoğlu, bilişim sektöründeki firmaların güvenli ve ka-
liteli yazılım geliştirmeleri için standart belirleme ve yetki-
lendirme sistemini getirdiklerini vurgulayarak, “Üniversite
sanayi işbirliği faaliyetlerinde bulunan öğretim üyelerimizin
bu faaliyetlerden elde ettiği gelirlerden gelir vergisi kesintisi
yapılmasına son veriyoruz. Bununla da yetinmiyoruz. Ayrıca
üniversitenin bu gelirle ilgili döner sermaye kesintisini en
fazla yüzde 15 olacak şekilde sınırlandırıyoruz. Eskiden öğ-
retim üyesi bu gelirin yaklaşık yüzde 54’ünü kazanırken artık
yüzde 85’ini kazanabilecek ve üstelik gelir vergisi kesintisi de
yapılmayacak. Buradaki eylemleri hayata geçirerek 25’inci
öncelikli dönüşüm programımızda vadettiğimiz eylemler-
den 26’.sını hayata geçirmiş bulunuyoruz” diye konuştu.
“En büyük reform yeni anayasa”
Hükümetin bir aylık tüm vaatlerini yerine getirdiğini kay-
deden Davutoğlu, 3 aylık vaatlerin de büyük oranda ta-
A r - G e R e f o r m P a k e t i
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Fikri Işık :
“Reform paketinde yer alan tüm eylem-
lerin arka planında, bilgiler, tespitler,
tecrübeler ve hikayeler var.”
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook