TÜBİTAK Bülten / Sayı 170 - Şubat 2015 - page 11

11
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
dığında sürekli olarak yeni gelişim alanları bulacağını ifade
eden TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik, “Bu
iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi için anahtar başarım
göstergelerine ihtiyaç duyuyoruz. Sürecin de bu başarım
göstergeleri ile takip edilecek biçimde tasarlanması gereki-
yor. Soruların tanımlanması ve çözümü konusunda mentör-
ler ve KOBİ’ler özgün çalışmalar yapabilirler. Tasarlayacağı-
mız sistemin bu tür özgün çalışmalara izin verecek biçimde
esnek olmasını istiyoruz. 2015 yılında çıkılan ve destek süre-
ci halen devam eden 1601 çağrısı ile mentör eğitimleri baş-
lamıştır. Bu faz Ulusal Mentör Platformunun arz tarafını oluş-
turmaktadır. Diğer taraftan sorunlarının farkında olan ve bu
sorunlarını mentörlük hizmeti aracılığıyla çözmek niyetinde
olan KOBİ’lerin de talepleri toplanmaya başlamıştır. Bu talep
ve arzın dengelenmesi için şemanın ortasında gördüğünüz
Uygulayıcı Kuruluşlardan faydalanılacaktır. Bu kuruluşlar
KOBİ ve mentörleri eşleştirecektir. Verilen mentörlük hizme-
tinin belirlenen standartlarda verilmesini sağlamak da bu
Uygulayıcı Kuruluşların sorumluluğunda olacaktır” şeklinde
konuştu. Prof. Dr. Mehmet Çelik, sunumunun son kısmında
şu ifadeleri kullandı:
“Arz ve talebi dengeleyecek uygulayıcı kuruluşlar bu ha-
vuzlardan yararlanabilecekleri gibi kendi ilişki ağlarından
faydalanarak bu havuzların genişlemesine katkı sağlayacak-
lardır. Bu sayede Ulusal Mentör Platformunun tümTürkiye’yi
kapsayacak şekilde genişlemesini hedefliyoruz. Platform sü-
reçleri burada basit bir şekilde ifade edilmiştir. Ancak, plat-
form zamanla tüm paydaşların içinde yer aldığı karmaşık bir
ağa dönüşecektir. Bu yüzden süreçlerin verimli işleyebilmesi
için çevrimiçi araçlara ihtiyaç duyulacaktır. Bu konuda da ça-
lışmalarımız sürmektedir.”
TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik’ten
sonra sahneye çıkan yabancı konuklar AB KOBİLER için Sek-
tör Koçluğu ve Destekleri Ajansı (EU SME Instrument) Mü-
dürü Pierre Roubaud ve Platinn Şirketinin Müdürü Cristoph
Meier ise Avrupa’daki mentorluk uygulamalarını anlatan
konuşmalar yaptı. Çalıştay, yabancı konukların konuşmacı,
TEYDEB Girişimcilik Yürütme Komitesi Sekreteri Dr. V. Sinan
Tandoğan’ın da moderatör olarak yer aldığı panel ile son-
landı. Panelde katılımcılar panelistler Roubaud ve Meier’e
mentorluk mekanizması ve uygulaması hakkında sorular
yönelttiler. Etkinlik panelin ardından sona erdi.
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook