CONCERT-Japan Projesi Forum
Toplantıları Tokyo’da Yapıldı
7. Çerçeve Programı (7. ÇP) Uluslararası İşbirliği (INCO)
alanında desteklenen ve TÜBİTAK’ın koordinatörlüğünü
yürüttüğü CONCERT-Japan Projesi kapsamında “3. Fon Ku-
ruluşları Forumu ve 2. Yürütme Komitesi toplantıları” Japon-
ya’nın başkenti Tokya’da gerçekleştirildi.
2011 yılında başlatılan CONCERT-Japan Projesi, Avrupa
ülkeleri, Türkiye ve Japonya arasında bilim, teknoloji ve ye-
nilik alanında işbirliğini geliştirmeyi ve ortak çağrılar yayınla-
yarak işbirliğinde eşgüdümü sağlamayı hedefliyor. Japonya
ve Avrupa ülkelerinden 13 kuruluşun ortak olarak katıldığı
proje 3 yıllık bir 7. ÇP ERA-NET projesi olup TÜBİTAK koor-
dinatörünü yapılıyor. Proje kapsamında açılan Afetlere Karşı
Dayanıklılık ve Verimli Enerji Depolama ve Dağıtım konula-
rında yayınlanan ortak çağrıya 31 Türk ortaklı olmak üzere
toplam 96 ortak proje sunuldu.
Başvuruda bulunan projelerin bilimsel değerlendirme
süreci sona erdi. Desteklenecek projelere verilecek bütçe
limitlerinin görüşülmesi için CONCERT-Japan Fon Kuruluşla-
rı Forumu Tokyo’da toplandı. TÜBİTAK’ın açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği toplantıda desteklenecek projeler hakkında
ön görüşmeler gerçekleştirildi. Destek sonuçları ise ilgili ku-
ruluşların onayından sonra yayınlanacak.
TÜBİTAK başkanlığındaki CONCERT-Japan Projesinin 2.
Yıllık Yürütme Komitesi toplantısına Japonya, Almanya, Fran-
sa, Norveç, İsviçre, Macaristan ve İtalya’dan ortaklar ile Av-
rupa Birliği Japonya Delegasyonu yetkilileri katıldı. Yürütme
Komitesi toplantısında proje kapsamında 2012 yılı faaliyetle-
ri görüşülürken, 2013 yılı planlaması da yapıldı.
CONCERT-Japan projesi hakkında daha fazla bilgi için
web sitesi ziyaret edilebilir.
TÜBİTAK UZAY THK
Üniversitesinde Tanıtım
Etkinliği Düzenlendi
Toplantı ve etkinliğe Enstitü Müdür Teknik Yardımcıları Dr.
Emin Bank ve Meryem Şahin Tütüncü, Kurumsal Gelişim Bö-
lüm Yöneticisi Sadık Murat Yüksel, Uydu Tasarım Grubu’ndan
Dr. Egemen İmre ve İş Geliştirme Grubu’ndan Aysun Karaars-
lan katılımıyla Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde işbirliği
toplantısı ve TÜBİTAK UZAY Tanıtım Etkinliği düzenlendi.
Etkinlik THK Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M.
Cengiz Taplamacıoğlu, Fakülte Dekanı, bölüm başkanları öğ-
retim üyelerinin katıldığı ve işbirliği imkanlarının görüşüldü-
ğü toplantı ile başladı. Toplantının ardından Dr. Emin Bank ve
Meryem Şahin Tütüncü katılımcılara hoş geldiniz konuşması
yaparak kısaca Enstitü ile ilgili bilgi verildi. Daha sonra Sadık
Murat Yüksel tarafından TÜBİTAK UZAY sunumu yapıldı ve
öğrencilerden gelen sorular cevaplandı.
38
1...,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,...52