Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
egzersiz oturumları, evden teşhis ve tedavi gibi öncü tıbbi
protokoller gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca hastanın eg-
zersizlerinin doktoru tarafından internetten takip edilip yö-
netilmesi de mümkündür.” dedi.
Fizik tedavi protokollerinin tekrara dayalı, uzun ve emek
yoğun egzersizler içermesinden dolayı rehabilitasyon sü-
recinin maliyetinin yüksek olduğunu belirten Patoğlu, ge-
liştirilen rehabilitasyon robot sisteminin, terapistlerin za-
manlarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olarak tedavi
maliyetlerini düşeceğini, egzersizlerin daha yoğun tekrar-
lanmasına imkan sağlayarak da tedavinin etkinliğini ve ve-
rimliliğini artıracağını ifade etti.
Kişiselleştirilmiş Fiziksel Tedavi
Geliştirilen rehabilitasyon robot sisteminin, hastanın fi-
ziksel egzersizleri sırasında gerekli ölçümleri yaparak ilgili
verileri kaydettiğini söyleyen Patoğlu, ”Rehabilitasyon robot
sistemi, egzersizler sırasında hastaya ait verileri nicel ölçüt-
ler ile kaydederek hastaların iyileşmesinin etkin takibine ve
değerlendirilmesine imkan vermektedir. Bu da her hastanın
iyileşme hızına paralel olarak özel bir tedavi programı uygu-
lanmasını mümkün kılarak tedavinin başarısına olumlu katkı
sağlamaktadır. Bir fizik tedavi uzmanın birden fazla hasta ile
eşzamanlı ilgilenebilmesine de olanak veren sistemimizin,
grup tedavisi ve etkileşimli oyunlar şeklinde uygulanabilen
terapilerle hastaların tedavi sürecine katılımının ve motivas-
yonunun arttırılmasında önemli faydaları mevcuttur.” dedi.
Yurt Dışı Bağımlılığı Sona Erecek
Nörolojik problemlerin tedavi maliyetinin yüksek ol-
duğunu belirten Patoğlu, ”Şu an klinik deney aşamasında
olan bu teknoloji, milyonlarca hastanın yaşam kalitesinin
yükseltilmesi ve kaybedilen işgücünün üretken bir şekil-
de ekonomiye tekrar kazandırılması açılarından önemli bir
potansiyele sahiptir. Projenin ulusal kaynaklar ile tamam-
lanmasıyla, yurtdışı bağımlılığımız giderilip, rehabilitasyon
robot teknolojileri açısından diğer gelişmiş ülkeler ile denk-
lik sağlanmıştır. Ayrıca, ülkemiz tıbbi uygulaması olan robot
sistemleri alanında uluslararası rekabet potansiyeline sahip
ürünler geliştirebilen bir konuma gelmiş ve tıbbı teknoloji-
lere dayalı sürdürülebilir kalkınma hedefine yönelik önemli
adımlar atılmıştır” dedi.
47
1...,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 48,49,50,51,52