Medikal cihaz üreticisi firmalara TÜBİTAK Gebze Yerleş-
kesi Enstitüleri’nin tanıtılması ve firmalarla enstitüler ara-
sında işbirliğinin sağlanması amacıyla etkinlik düzenlendi.
Yapılan etkinlik, TÜBİTAK UME’nin medikal metroloji ala-
nında yürüttüğü çalışmalar kapsamında Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile arasındaki
işbirliğinin devamı olarak gerçekleştirildi. 20 firmadan yak-
laşık 50 katılımcının yer aldığı etkinliğe Sağlık Bakanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile SEİS (Sağlık Endüstri-
si İşverenleri Sendikası) yetkilileri de katıldı. TÜBİTAK BİL-
GEM, MAM ve UME tanıtımlarının yapıldığı ilk gün ayrıca
Enstitülerin imkan ve kabiliyetlerinin yerinde görülmesi
amacıyla laboratuvar ziyaretleri yapıldı. 8 medikal cihaz
üreticisi firma; medikal cihaz üretimine yönelik üzerinde
çalıştıkları projeleri, ileriye yönelik planları ile problem ya-
şanılan spesifik konuları paylaşmak ve fikir alışverişinde
bulunmak üzere Yerleşke Enstitüleri ile ikili görüşmelerde
bulundu. Yapılan görüşmelerle TÜBİTAK Enstitüleri tarafın-
dan verilebilecek hizmetler, firmaların yaşadıkları sorunla-
ra yönelik çözüm önerileri paylaşıldı.
Avrupa Metroloji Araştırma Programı (EMRP) kapsamın-
da TÜBİTAK UME’nin de dahil olduğu “Endüstriyel Uygula-
malar için Vakum Metrolojisi” başlıklı projenin 4. İlerleme
Toplantısı TÜBİTAK UME tarafından düzenlendi.
“IND 12 Endüstriyel Uygulamalar için Vakum Metrolojisi”
başlıklı projenin her altı ayda bir gerçekleştirilen toplantıla-
rından 4.sü, proje ortağı 9 ülkeden 13 Enstitü ve Üniversite
katılımıyla gerçekleştirildi. Yunanistan ve Almanya’dan iki
yeni REG (Research Excellent Grant)’in tanıtımları ve sunum-
larıyla başlayan toplantıda 3 ayrı iş paketi üzerinde gerçek-
leştirilen çalışmalar katılımcılar tarafından aktarıldı. Bir ta-
nesinde görev liderliği de dahil olmak üzere 2 iş paketinde
çalışmalarını yürüten TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı 4
sunum ile toplantıya aktif katılım sağladı. Proje zaman pla-
nına uygun olarak çalışmaların devam edilmesine karar veri-
lerek yapılacaklar listesi ve temrinleri görüşüldü. Toplantının
ilk günü TÜBİTAK UME Vakum Laboratuvarı ziyareti gerçek-
leştirilerek Birincil Seviye Ulusal Vakum Standardı (Çok Aşa-
malı Statik Genleşme Sistemi), QMS karakterizasyonunda
kullanılmakta olan Dinamik Vakum Sistemi, Sızıntı Standart-
ları ve Dedektörleri Karakterizasyon Sistemi ve Vakum Ölçer
Kalibrasyon Sistemleri proje ortaklarına tanıtıldı.
TÜBİTAK UME, Yunanistan
Ulusal Kalite Altyapısı Ku-
rumu-Yunanistan Metroloji
Enstitüsü (ESYP-EIM) ile işbir-
liğinin geliştirilmesi amacıyla
mutabakat Zaptı imzaladı.
Türkiye-Yunanistan Yük-
sek Düzeyli İşbirliği Kon-
seyi’nin (YDİK) Dolmabah-
çe
Başbakanlık
Çalışma
Ofisi’nde gerçekleştirilen ikinci toplantısında Yunanistan
ve Türkiye arasında çeşitli alanlarda yirmiden fazla işbirliği
protokolü imzalandı. Bunlar arasında yer alan TÜBİTAK UME
ile ESYP-EIM Mutabakat Zaptı’na, Yunanistan Ulusal Kalite
Altyapısı Kurumu Başkanı ve Yunanistan Metroloji Enstitüsü
Müdürü Angelos TOLKAS ile TÜBİTAK UME Müdürü Dr. Fatih
Üstüner tarafından imza atıldı.
Medikal cihaz üreticileriyle, TÜBİTAK Gebze
Yerleşkesi Enstitüleri Biraraya Geldi
TÜBİTAK UME “Fp7 Emrp Vakum Metrolojisi
Projesi Toplantısı”na Ev Sahipliği Yaptı
TÜBİTAK UME ile Yunanistan Metroloji
Enstitüsü Mutabakat Zapti (Mou) İmzaladı
TÜBİTAK UME ile Yedi-
tepe Üniversitesi arasında
İşbirliği Protokolü imza-
landı. Yeditepe Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Nur-
can Baç ve TÜBİTAK UME
Enstitü Müdür Vekili Dr.
Fatih Üstüner tarafından
imzalanan
protokolün
imza töreni Yeditepe Üni-
versitesi’nde yapıldı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ah-
met Aydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nedret Kuran Burçoğ-
lu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet T. İnce, Fen
Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Melih Boral ve TÜBİTAK
UME Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Mustafa Çetintaş katıldı.
Yeditepe Üniversitesi İle Protokol İmzalandı
44
1...,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 45,46,47,48,49,50,51,52