TÜBİTAK desteğiyle önkol ve bilek
tedavisinde kullanılacak olan
robot destekli rehabilitasyon
sistemi geliştirildi. Geliştirilen
sistemle hastaların robot destekli
tedavisi ve İnternet ortamından
takibi yapılabilecek.
D
ünya Sağlık Örgütü raporlarına göre nörolojik prob-
lemler gelişmiş ülkelerdeki en önemli sakatlık nedeni-
dir. Ülkemizdeki hasta sayısı 1.2 milyon olarak tahmin edilir-
ken, dünyada her yıl 23 milyon hasta çeşitli nörolojik işlevsel
bozukluklarla hayatlarına devam etmektedir. Nörolojik re-
habilitasyon sistemleri geliştirmek amacıyla çalışmalar ya-
pan Sabancı Üniversitesi’nden Doç. Dr. Volkan Patoğlu, hem
hastaların tedavisini hızlandıracak, hem de terapistlerin iş
yükünü azaltacak bir rehabilitasyon robot sistemi geliştirdi.
TÜBİTAK ARDEB desteğiyle geliştirilen sistemin, fizik te-
davi alanındaki öncü çalışmalar arasında olduğunu belirten
Patoğlu, amacının robota dayalı rehabilitasyon teknolojile-
rinin Türkiye’de geliştirilip yaygınlaştırılması olduğunu söy-
ledi.
Projenin öncelikli hedefinin felçli hastaların tedavisine
katkı sağlamak olduğunu ifade eden Patoğlu, ”Projemiz
kapsamında, felçli hastaların tedavisinde kullanılmak üzere,
önkol ve bilek egzersizlerini hedefleyen ve yenilikçi tedavi
yöntemlerine olanak sağlayan robot destekli bir rehabili-
tasyon sistemi geliştirdik. Sistemimiz çift kolla ve uzaktan
gerçekleştirilen egzersizlere imkân sağlamaktadır. Çift kollu
tedavilerde, felçli hastanın sağlam koluyla yaptığı hareket-
leri algılayan sistem, aynı hareketleri hastanın felçli koluna
uygulayabilmektedir. Uzaktan tedavilerde ise, çok kullanıcılı
TÜBİTAK Desteğiyle
Evde Robot Destekli Fizik Tedavi
BAŞARI HİKAYELERİ
BAŞARI HİKAYELERİ
46
1...,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45 47,48,49,50,51,52