Türkiye Bilimsel veTeknolojik Araştırma Kurumu /
NİSAN 2013
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri
Araştırma Enstitüsü (YTE) tarafından
yürütülen EPDK Bilişim Sistemi
Geliştirilmesi (EBİS) Projesi kapsamında,
Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim
Sistemi (EPVYS) ile Enerji Piyasası Analiz
ve Raporlama Sistemi’nin (EPARS) ilk
versiyonları kullanılmaya başladı.
T
ÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) tarafından geliştirilmesine başlanan EPDK Bilişim
Sistemleri Geliştirilmesi (EBİS) Projesi ile enerji sektöründe
faaliyet gösteren 25.000 lisans verilerinin yönetiminin sağ-
lanması, enerji sektörünün izlenmesi ve karar destek me-
kanizmalarına girdi sağlanması, enerji sektörü ile ilgili bildi-
rimlerin ve başvurularının elektronik ortamdan alınması ve
takip edilmesi, enerji sektörü ile ilgili tarifelerin yönetilmesi
ve akaryakıt kaçakçılığını önlemeye yönelik altyapının ku-
rulması amaçlanıyor.
Enerji Piyasası Veritabanı Yönetim Sistemi (EPVYS) kap-
samında, farklı piyasalardaki (Doğal Gaz, Elektrik, Petrol ve
LPG) mevcut veriler ortak veritabanında birleştirildi. Veri
Erişim ve Paylaşım Sistemi (VEPS) kullanılarak MERNİS ve
Gelirler İdaresi Başkanlığı ile entegrasyon sağlandı. Lisans
başvurusu yapan gerçek ve tüzel kişilerin bilgilerinin doğ-
ruluğunun gerçek zamanlı kontrol edilmesi için altyapı oluş-
turuldu. EPDK personeline eğitim verilerek, lisans verilerinin
yönetimi geliştirilen sistem üzerinden yürütülmeye başlan-
dı.
Projenin amaçları doğrultusunda; Elektronik Belge Yöne-
tim Sistemi (EBYS) tedarik edildi. Elektronik Belge Yönetim
Sistemi tüm Kurum’da devreye alındı ve yazışmalar elektro-
nik ortamda yürütülmeye başlandı. EBYS’nin geçici kabul fa-
aliyetleri tamamlandı. EBYS tedarik çalışmalarının sonuçları
TYBS (TÜBİTAK Yönetim Bilişim Sistemi) Projesi ile paylaşıldı
ve benzer teknik şartname kullanılarak aynı ürün TÜBİTAK
tarafından da tedarik edildi. Proje kapsamında Kurumsal
Kaynak Planlama Yazılımı (KKP) tedarik edildi ve uyarlama
çalışmalarına başlandı. İnsan Kaynakları Modülü (Personel
Özlük Bilgileri, Maaş Bordrosu, İzin, Eğitim, Harcırah) tamam-
lanarak devreye alındı ve EPDK Mart 2013 maaş ödemeleri
bu sistem üzerinden gerçekleştirildi.
EPDK Bilişim Sistemi Geliştirilmesi (EBİS) Projesi
Hayata Geçirildi
31
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...52