TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye adresli bilimsel süreli yayınların, nitelik ve nicelik
olarak kalitesinin, uluslararası alanda görünürlüğünün ve
etki değerinin artırılması amacıyla, 2-3 Kasım2017 tarihlerin-
de Antalya’da “TR Dizin Ulusal Akademik Yayıncılık Sempoz-
yumu”düzenlenecek. Dergi editörleri, sorumluları, yayıncılar
ve dergi temsilcilerine açık olacak Sempozyumun ilk günün-
de, Uluslararası Atıf Dizinlerine (Web of Science) ve (Scopus)
girebilmek ve dizinde kalabilmek için yapılması gerekenler
ile Türkiye adresli yayınların uluslararası etki değerleri konu-
larındaWOS ve SCOPUS editörleri tarafından sunumlar yapı-
lacak. TR Dizin atıf veri tabanının 2018’den sonra kullanıma
sunulacak olmasından dolayı etki değerinin önemine dikkat
çekilecek. TR Dizin Dergi Değerlendirme Kriterleri ile Komite
değerlendirme süreçleri, yeni dergi izleme ve değerlendir-
me sisteminin tanıtımı ve dergilerden beklenenler hakkında
bilgi verilecek.
Sempozyumun ikinci gününde ise, bilimsel yayıncılık ko-
nusunda, sosyal ve fen bilimleri alanında, paralel oturumlar
yapılarak hakemlik süreçleri, etik konular, bilimsel süreli ya-
yınların kalitesinin ve uluslararası farkındalığın artırılması ile
bu süreçlerde karşılaşılabilecek sorunlara çözüm önerileri
paylaşılacak.
Sempozyumun detaylarına
zasyon.com/
web sayfasından ulaşılabilir.
ULAKBİM TR Dizin Ulusal Akademik
Yayıncılık Sempozyumu
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook