TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 8

8
Bülten
2017
EKiM
K a m u A ç ı k K a y n a k K o n f e r a n s ı n ı n Ü ç ü n c ü s ü D ü z e n l e n i y o r
Kamu kurumlarında ‘Açık Kaynaklı Yazılımlar ve Tekno-
lojileri’nin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması
amacıyla düzenlenen Kamu Açık Konferansının üçüncüsü
25-26 Ekim 2017 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştiriliyor.
Konferansta bu yıl Pardus Projesi, açık kaynak dünyasın-
daki gelişmeler ve kamu kurumlarının kurumsal ihtiyaçla-
rını karşılamaya yönelik geliştirilen açık kaynak çözümleri,
kamu açık kaynak kullanım ve uyarlama öyküleri, ülkemiz-
de yürütülen faaliyetler, kamu kaynaklarının etkin ve ve-
rimli kullanımı ve benzeri konular, seminerler ve çalıştaylar
eşliğinde sunulacak.
Pardus dönüşümü yapılmış ve halen devam eden ku-
rumlar; deneyimlerini konferansta paylaşacaklar.
Konferansta Pardus 17 Tanıtımı; Dünyada Açık Kaynak
Teknolojileri; Pardus Dönüşüm Hikayeleri; Kamuda Açık
Kaynak Nasıl Yaygınlaşır?; Açık Kaynak İş Modeli; Açık Bel-
ge Biçimi konuları üzerinde durulacak.
Eğitim sonunda 2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Strate-
jisi ve Eylem Planı kapsamında Eylem Planı’nın 4.5 eylem
maddesi gereğince kamu personeli tarafından alınması
gereken eğitimler için geçerli sertifika verilecek.
Kamu Açık Kaynak Konferansının
Üçüncüsü Düzenleniyor
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook