TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK ULAKBİM’in Konferans Komitesinde yer aldığı 6.
Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017), İzmir Yüksek Tek-
noloji Enstitüsü (İYTE), TÜBİTAK, Anadolu Üniversite Kü-
tüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) ve Hacettepe Üniver-
sitesi işbirliği ile 24-26 Ekim 2017 tarihleri arasında İYTE ev
sahipliğinde Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi’nde
(İzmir) gerçekleştirilecek.
“Daha İyi Bir Gelecek İçin Açık Bilim” teması ile düzenle-
necek olan 6. Ulusal Açık Erişim Konferansı, OpenAIRE2020
Projesi kapsamında açık veri konusunu içeren ulusal bir ça-
lıştayla bağlantılı olarak gerçekleştirilecek. Yurt içi ve yurt
dışından alanında uzman ve saygın konuşmacıların yer
alacağı, üniversite rektörleri, akademisyenler, araştırma-
cılar, yayıncılar, kütüphaneciler, dergi editörleri, araştırma
ofisi çalışanları ve fon sağlayıcı kurumların temsilcilerinin
katılımının beklendiği konferansta, Açık Bilim ve Açık Eri-
şim Uygulamaları İçin Gereken Politika, Strateji, Mevzuat,
Standart ve Yazılım Alt Yapıları; Açık Bilime Doğru Araştır-
ma Verilerinin Yönetimi ve Kütüphaneler; Yeni Nesil Ku-
rumsal Arşivler; İş Dünyasının Gözünden Açık Bilim;
Ufuk2020 Açık Araştırma Verileri Yönetimi Pilot Uygula-
ması; OpenAIRE Servis ve Hizmetler;
Türkiye’de Açık
Bilim, Neredeyiz? ile
Açık Eğitim Kaynakları başlıkları
üzerinde durulacak.
AE2017’nin düzenleneceği tarihleri de içeren 23-29 Ekim
2017 haftası, aynı zamanda tüm dünyada Açık Erişim Haf-
tası kapsamında “Open in Order To…” teması ile çeşitli et-
kinliklerle kutlanacak.
6. Ulusal Açık Erişim Konferansı (AE2017)
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook