TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 12

12
Bülten
2017
EKiM
B ü y ü k V e r i E k o s i s t e m i P a y d a ş A n a l i z i K a m u K u r u m l a r ı O d a k G r u p To p l a n t ı s ı G e r ç e k l e ş t i r i l d i
“Kamuda İnovatif Yaklaşımlar: Büyük Veri Politikalarının
Geliştirilmesi (KamuV) Projesi” kapsamında “Büyük Veri
Ekosistemi Paydaş Analizi Kamu Kurumları Odak Grup
Toplantısı”, TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştır-
ma Enstitüsü (YTE) tarafından Ankara’da gerçekleştirildi.
Toplantıya 31 farklı kurumdan 57 temsilci katıldı.
KamuV Proje Ekibi tarafından Proje ve Proje kapsamın-
da yapılan araştırmalar hakkında bilgi paylaşımı yapılan
toplantıda kamu kurum ve kuruluşlarının;
• Mevcut / planlanan büyük veri çalışmaları,
• Büyük veri çalışmalarında yaşadıkları sorunlar,
• Bu konudaki ihtiyaç / beklentileri
hakkında bilgi alındı.
Büyük Veri Ekosistemi Paydaş Analizi Kamu
Kurumları Odak Grup Toplantısı Gerçekleştirildi
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,...40
Powered by FlippingBook