TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
vik Ödülleri’ne Başvuru Süreci Başladı
önceden sadece kişisel başvuru yapılabiliyorken, bun-
dan sonra Esaslarda belirtilen koşulları taşıyan kişi ve
kurumlar da aday gösterebilecek. Bilim, Özel ve Teşvik
Ödüllerine hayatta olan adaylar kişisel olarak başvura-
bilecek ya da aday gösterilebilecek. Hizmet Ödülü için
ise kişisel başvuru yapılamayacak, ayrıca bu ödül için
hayatta olma koşulu da aranmayacak. Başvuru dosya-
ları hazırlanırken, Ödül Esaslarının güncellenmiş haliy-
le bulunduğu
/
oduller/icerik-formlar-ve-esaslar adresinden yararla-
nılması önem taşıyor.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook