TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 6

6
Bülten
2017
EKiM
2 0 1 8 T Ü B İ T A K B i l i m , Ö z e l , H i z m e t v e T e ş v i k Ö d ü l l e r i ’ n e B a ş v u r u S ü r e c i B a ş l a d ı
2018 TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Te
TÜBİTAK’ın kuruluşuna dair 278 sayılı yasa ile Kurum’a
verilen “Bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve
geliştirme faaliyetlerini desteklemek ve bu amaçla
ödüller vermek” görevi kapsamında her yıl düzenle-
nen “TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri”
için 2018 yılı başvuruları açıldı. Türkiye’nin en prestijli
ödüllerine başvurular 15 Ocak 2018 günü sona erecek.
Ödüllere Bundan Böyle Kişi ve Kurumlar da Aday Göste-
rebilecek
Esas ve duyurulardaki koşulları yerine getiren tüm
bilim insanları ödüllere başvurabilecek. Ödüllere daha
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook