TÜBİTAK Bülten / Sayı 190 - Ekim 2017 - page 10

10
Bülten
2017
EKiM
K a r a d e n i z U f u k P r o j e s i K ü m e l e r A ğ T o p l a n t ı s ı Y a p ı l d ı
Karadeniz Ufuk Projesi (Black Sea Horizon Project-BSH) Kü-
meler Ağ Toplantısı, Macaristan proje ortağı Bilgi ve Bilimsel
Gelişim Bölgesel Merkezi tarafından Budapeşte’de düzen-
lendi.
Karadeniz Ufuk Projesi Kümeler Ağ Toplantısı’na, Kara-
deniz ve Avrupa Birliği Ülkeleri’nden katılan çeşitli tematik
alanlardaki küme liderleri kümelerarası işbirliğinin başarılı
örneklerini, kümelenme tecrübelerini paylaştılar ve uluslara-
rası küme işbirliğinin oluşturulabilmesi için yapılması gere-
kenleri tartıştılar.
Toplantıya, Türkiye’den katılan EUREKA’nın bir kümesi olan
EUROGIA2020’nin başkanı ve aynı zamanda Cardtek’in AR-
GE ve İnovasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Si-
nem Altuncu tecrübelerini paylaşarak, TÜBİTAK Uluslararası
İşbirliği Daire Başkanlığı Uzmanı ve projenin TÜBİTAK’taki
sorumlusu Ayşe Sayın Üke ise raportörlük yaparak katkı sağ-
ladı.
Karadeniz Ufuk Projesi Avrupa Komisyonunca Finanse
Ediliyor
Karadeniz Ufuk projesi, 2009-2012 yılları arasında Karade-
niz bölgesine yönelik olarak yürütülen Karadeniz ERANET
adlı projenin devamı olarak tasarlandı ve Avrupa Komisyonu
tarafından Ufuk 2020 programı altında desteklenmesine ka-
rar verildi. Kurumumuzun ortağı olduğu proje 1 Mart 2015
tarihi itibariyle başlatılmış olup, Avrupa Komisyonu tarafın-
dan finanse edilen bir uluslararası işbirliği projesidir. Proje
kapsamında, Karadeniz Bölgesi ülkeleri ile Avrupa Birliği (AB)
üye ve asosiye ülkeleri arasında bilim, teknoloji ve yenilik
alanındaki yönetişim politikalarının uyumlulaştırılması ama-
cıyla bir diyalog platformu oluşturulması amaçlanıyor. Aynı
zamanda, proje sonrasında açılacak olan çok taraflı çağrı
için gerekli hukuki çalışmalar yürütülüyor. Kurumumuz, ilgili
projenin faaliyetlerine kendisine ayrılan bütçe ve görevler
aracılığıyla katkı sağlıyor ve proje çıktılarını takip ediyor.
Karadeniz Ufuk Projesi
Kümeler Ağ Toplantısı Yapıldı
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook