TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 11

11
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Ulusal Arazi Örtüsü / Kullanımı Sınıflandırma ve İzleme
Sistemi (UASİS) Fizibilite Projesi tanıtım ve istişare toplantısı
gerçekleştirildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Yar-
dımcısı İbrahim Çiftçi’nin başkanlığında yapılan toplantıya
TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Orhan Muratoğlu, TÜBİ-
TAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Dr. Meh-
met Sezgin, TÜBİTAK BİLGEM Bilişim Teknolojileri Enstitüsü
Anayurt Güvenliği Müdür Yardımcısı Dr. Yıldırım Bahadırlar,
TÜBİTAK BİLGEM Görüntü Kıymetlendirme ve Yayın Analiz
Sistemleri Bölüm Sorumlusu ve UASİS Proje Yöneticisi Dr.
Fatih Kahraman, ÇEM Genel Müdürü Hanifi Avcı, Genel Mü-
dür Yardımcıları Cafer Orhan ve M. Mustafa Gözükara, DKPM
Genel Müdür Yardımcısı Hayrettin Yıldırım, DSİ Genel Mü-
dür Yardımcısı Bülent Selek, OGM Genel Müdür Yardımcısı
Dr. Ahmet İpek ile ilgili daire başkanları, öğretim üyeleri ve
uzman teknik personeller katıldı.
TÜBİTAK BİLGEM Görüntü Kıymetlendirme ve Yayın Ana-
liz Sistemleri Bölüm Sorumlusu ve UASİS Proje Yöneticisi
Dr. Fatih Kahraman, UASİS projesinin hedefleri ile fizibilite
çalışmasının kapsamı ve çıktıları üzerine bilgiler verdi ve
kurum temsilcilerinin sorularını yanıtladı. Yaklaşık üç yıldır
üzerinde çalışılan bu projenin Türkiye’nin mevcut durumu-
nu ortaya koyacak ve ilgili tüm kurumları bir araya getirecek
çok önemli bir proje olduğunu belirten ÇEM Genel Müdürü
Hanifi Avcı, projenin daha başlangıç aşamasında dış paydaş-
lardan bile önemli geri bildirimler aldığını söyledi. Avcı ayrı-
ca, bilgi-veri paylaşımı ve mükerrer veri üretiminin engelle-
nebilmesi açısından da bir örnek teşkil edecek olan UASİS
projesi için tüm paydaşlardan katkı ve destek beklediklerini
vurguladı.
TÜBİTAK BİLGEM ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Ge-
nel Müdürlüğünün başladığı ortak çalışma olan “Ulusal Ara-
zi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) Fizibilite
Projesi” sözleşmesi Ankara’da imzalandı. Ulusal arazi örtüsü
sınıflarının belirlenmesi ve belirlenen sınıflardaki değişimin
sürekli ve sürdürülebilir olarak bir sistem dâhilinde izlenme-
si amacıyla başlatılan UASİS, ülkemiz ihtiyaçlarına uygun
olarak belirlenen alt sınıflarla çalışılabilmesi, kurumların ihti-
yaçlarına cevap verebilecek ölçekte çalışmalar yapabilmeyi
sağlayacak sonuçlar elde edilebilmesi ve izleme sürecindemilli
uydulardan azami düzeyde faydalanılabilmesini hedefliyor.
UASİS Fizibilite projesi, ülkemizde arazi örtüsü/ kullanımı
verisini kullanan ve veri sağlayan tüm paydaşlarla gerçek-
leştirilecek olan görüşmeler ile devam edecek.
UASİS Fizibilite Projesi Sözleşmesi İmzalandı
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...40
Powered by FlippingBook