TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 10

10
Bülten
TEMMUZ
2017
5 6 B i n M ü l t e c i Ç o c u ğ a E ğ i t i m Y a r d ı m ı Y a p ı l d ı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü’nün (YTE) geliştirdiği “Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sis-
temi” üzerinden “Şartlı EğitimYardımı” faaliyetlerinin mülte-
ci çocukları için yönetilebilmesi yönünde gerekli geliştirme
faaliyetleri tamamlandı ve geçtiğimiz ay itibarıyla 56 bin
332 mülteci çocuğa “Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yar-
dımı Programı” kapsamında ödemeler yapılmaya başlandı.
Ankara’da açılış töreni gerçekleştirilen programda gerek
eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması, gerekse okullaşma
oranının yükselmesi adına bu programın katkılarını mem-
nuniyetle gördüklerini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Ba-
kanı Fatma Betül Sayan Kaya, “Bu programın da katkılarıyla
ilk ve ortaokulda kız çocuklarımızın okullaşma oranı bugün
yüzde 94-95’lere yükseldi. Sadece geçtiğimiz yıl, Şartlı Eği-
tim Yardımlarımızdan yoksul hanelerde yaşayan 2 milyon
çocuğumuz faydalandı. Bu çerçevede Şartlı Nakit Transfer-
leri kapsamında 2016 yılında çocuklarını okula düzenli ola-
rak gönderen veya düzenli sağlık kontrolüne götüren an-
nelerimize aktardığımız tutar 1 milyar lirayı buldu” diyerek,
uygulamanın katkılarına değindi ve Suriyeli mültecilerin de
kapsama alındığını duyurdu.
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi’nin sun-
duğu tecrübe ve teknik altyapı ile başta ABD ve Avrupa
Birliği ülkeleri tarafından UNICEF üzerinden Suriyeli mülte-
ci çocukların okulluluk oranının artırılması amacıyla tahsis
edilen ve dağıtımı Kızılay tarafından yapılacak olan kaynak-
ların kısa sürede etkin ve sistematik bir şekilde hedef kitleye
ulaşması sağlanacak. İhtiyaç sahiplerine aylık yardım hak
edişlerinin belirlenmesi, bu belirleme için gerekli bilgilerin
Milli Eğitim Bakanlığının ilgili sistemlerinden çevrimiçi top-
lanması ve değerlendirilmesi ile yardımların hesaplanması
sonrasında ödeme bilgileri Kızılay’a iletilecek; Kızılay belirti-
len bildirimlere göre ihtiyaç sahibi mültecilere ödemelerini
yapacak.
56 Bin Mülteci Çocuğa Eğitim Yardımı Yapıldı
Türkiye’de bulunan mülteci çocuklarının eğitim devamlılığını artırmak için Bütünleşik Sosyal Yardım
Hizmetleri Sistemi üzerinden uygulanan “Mülteci Çocuklar İçin Şartlı Eğitim Yardımı Programı” Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Katılımı ile Gerçekleştirildi
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...40
Powered by FlippingBook