TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 8

8
Bülten
TEMMUZ
2017
T Ü B İ T A K 1 7 İ l i n G ü r ü l t ü H a r i t a s ı n ı Ç ı k a r d ı
Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Çevre ve Temiz Üretim
Enstitüsü (ÇTÜE), Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatör-
lüğünde 17 ilin stratejik gürültü haritalarını hazırladı.
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİ-
TAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, stratejik gürültü haritasının,
belirli bir alan dahilinde farklı kaynaklardan yayılan gürültü
etkilerinin fiziksel çevre faktörleri hesaba katılarak değer-
lendirilmesi için tasarlanan bir harita olduğunu belirtti. Prof.
Dr. Ergin, söz konusu çalışmanın kentlerin gürültü politika-
sının gelişimine de yardım edeceğini ve böylece illerdeki
gürültülü noktalara gürültüyü artıracak yeni mekanların
açılmasının da engellenebileceğini söyledi.
Haritaların şehirlerde maruz kalınan gürültünün stratejik
tahminine de kaynak sağlayacağına işaret eden Prof. Dr.
Ergin, aynı zamanda yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde
kamuya ve karar mercilerine bilgi oluşturması açısından da
haritaların önem taşıdığını vurguladı. Stratejik gürültü hari-
tası sonuçlarının, iller için önemli veriler sağladığını belirten
Prof. Dr. Ergin, gelecekte oluşabilecek gürültü problemleri-
nin de büyük oranda planlama aşamasında önlenebileceği-
ni anlattı.
Havalimanlarının da Gürültü Haritası Çıkarıldı
TÜBİTAK bünyesinde “Stratejik Gürültü Haritalarının Oluş-
TÜBİTAK 17 İlin Gürü
MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde 17 ilin yer-
leşim alanlarında yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini kapsayan stratejik gü-
rültü haritaları tamamlandı. Türkiye’de ilk kez havalimanı gürültü haritaları da MAM Çevre ve Temiz
Üretim Enstitüsü tarafından oluşturuldu.
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,...40
Powered by FlippingBook