TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 6

6
Bülten
TEMMUZ
2017
T Ü B İ T A K , “ K ü r e s e l A r a ş t ı r m a K o n s e y i G e n e l K u r u l u T o p l a n t ı s ı ” n a K a t ı l d ı
TÜBİTAK, “Küresel Araştırma Konse
Tüm dünyanın araştırma fonlayıcı kurum başkanlarını bir
araya getiren ve Türkiye’nin de üyesi olduğu Küresel Araş-
tırma Konseyi (Global Research Council-GRC) 6. Yıllık Genel
Kurul Toplantısı, Kanada’nın başkenti Ottawa’da gerçekleşti-
rildi. Ülkemizin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin tara-
fından temsil edildiği toplantıda, tüm kıtalardan 60’a yakın
ülkenin kurum başkanı bir araya gelerek ortak sorunları is-
tişare etme ve küresel seviyede çözüm önerilerini tartışma
fırsatı buldu.
Bu yılki ana gündem maddesi başlıklarının Temel Araş-
tırma ile İnovasyon Arasındaki Karşılıklı Dinamik Etkileşim
ve Fonlayıcı Kuruluşlar Arasında Kapasite Geliştirme Odaklı
Küresel Bağların Kuvvetlendirilmesi olarak belirlendiği Ku-
rul kapsamında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ergin, “Uluslarara-
sı işbirliği projelerinin yürütülmesinde ortak değerlendirme
sistemi oluşturulması” amacıyla kurulan alt gruplara katıla-
rak katkı sağladı.
Açılış resepsiyonuna Türkiye Cumhuriyeti Kanada Büyü-
Türkiye’nin de üyesi olduğu Küresel Araştırma Konseyi (Global Research Council) 6. Yıllık Genel Kurul
Toplantısı Kanada’nın başkenti Ottawa’da gerçekleştirildi. Toplantıda ülkemizi TÜBİTAK Başkanı Prof.
Dr. A. Arif Ergin temsil etti.
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,...40
Powered by FlippingBook