TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 14

14
Bülten
TEMMUZ
2017
DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Baş-
kanlığı) Girişimcilik ve Yenilikçilik Araştırma Projesi kapsamın-
da, proje iş paketlerindeki iyi uygulama örneklerinin yerinde
incelenmesi amacıyla İspanya’nın Katalunya ve Bask bölgele-
rine teknik ziyaretler yapıldı. Ziyaretlere DOKAP Başkanı Ekrem
Yüce ve proje ekibinin yanı sıra bölgede bulunan Samsun 19
Mayıs Üniversitesi RektörYardımcısı Mehmet Kuran ve Samsun
Teknopark Müdürü Buğra Çolak katıldı.
Ziyaret kapsamında, Barcelona Otonom Üniversitesi’nin
(UAB) araştırma merkezi PRUAB, Avrupa’nın en büyük sanayi
parklarından birisi olan Synchrotron ve bölgenin önde gelen
teknoloji merkezlerinden EURECAT ziyaret edilerek kurum yet-
kililerinden bilgi alındı ve çeşitli konularda görüş alışverişinde
bulunuldu. Katalunya Politeknik Üniversitesinin araştırma
merkezi PARC UPC ve üniversite bünyesindeki Robotik ve En-
düstriyel Enformatik Enstitüsü (IRI) ile üniversite-sanayi işbirli-
ğine yönelik tasarlanan TecnoCampus’un Mataro şehrindeki
yerleşkesinde bulunan kuluçkamerkezi ve hızlandırıcı;Terrassa
şehrinde LEITAT teknoloji merkezinde yer alan AEI Textils teks-
til teknolojileri kümelenmesi ziyaret edildi. Bronz Kümelenme
Mükemmeliyet Ödülü bulunan bu tekstil kümelenmesinin zi-
yaretinde, DOKAP Bölgesinde fizibilitesi yapılacak tekstil/hazır
giyim kümelenmesine yönelik bilgi toplandı, küme stratejile-
rinin ve üyeler arasındaki işbirliği süreçleri incelenerek, küme
oluşumunda dikkat edilmesi gereken hususlara dair görüş
alışverişinde bulunuldu. LEITAT teknoloji merkezi yetkileri de
teknoloji merkezlerini tanıttılar. Daha sonra, Bask bölgesinde
yer alan Alaba, San Sebastian ve Bilbao şehirlerindeki önde
gelen bilim teknoloji merkezleri, bölgesel kalkınma kuruluşları
ve kümelenmelerle görüşmeler gerçekleştirildi. Bask bölgesin-
deki program kapsamında önce Alava Kuluçka Merkezi (BIC
Alava) ve Alava Teknoloji Parkı ziyaret edilerek, Bask bölgesinin
inovasyon sistemi, kuluçka merkezinin ve start-up firmaların
bölgedeki inovasyon ekosistemine ve bölge kalkınmasına olan
DOKAP’tan İspanya’
D O K A P ’ t a n İ s p a n y a ’ y a T e k n i k Z i y a r e t l e r
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...40
Powered by FlippingBook