TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 7

7
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
i Genel Kurulu Toplantısı”na Katıldı
kelçisi Selçuk Ünal’ın da katıldığı etkinlikler kapsamında
Prof. Ergin, Kanada Bilim Bakanı, Avrupa Araştırma Konseyi
Başkanı, Kanada Doğa Bilimleri ve Mühendislik Araştırma
Konseyi Başkanı, Kanada Uluslararası Kalkınma Araştırma-
ları Merkezi Başkanı ile Ülkemizin ikili işbirliklerinin mev-
cut durumu hususunda görüştüler. Katılımcı ülkelerin ilgili
araştırma fonlayıcı kuruluş başkanları seviyesinde de ayrıca
ABD, Almanya, Azerbaycan, Güney Kore, Gürcistan, İngilte-
re, İrlanda, Kuveyt, Lüksemburg, Meksika, Norveç, Polonya,
Singapur, Suudi Arabistan, Umman, Yeni Zelanda yetkilileri
ile bir araya gelerek karşılıklı değerlendirmeler gerçekleştirildi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif Ergin, Küresel Araştırma
Konseyi’nin, Türkiye’nin bilimsel ve teknolojik iş birlikleri
alanındaki etkinliğinin ve geldiği seviyenin görünürlüğü-
nün artırılması adına önemli bir platform olduğunu ifade
etti. Prof. Ergin, “Kurum olarak, Küresel Araştırma Konseyi
etkinliklerinde TÜBİTAK’ın her geçen yıl daha da güçlenen
bir katılımla temsil edilmesini planlıyoruz” dedi.
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...40
Powered by FlippingBook