TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 4

4
Bülten
TEMMUZ
2017
1 5 Te mm u z D e m o k r a s i v e M i l l i B i r l i k G ü n ü ’ n d e Tü m Ş e h i t v e G a z i l e r i m i z i S a y g ı y l a A n ı y o r u z
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nd
Zaman nehrinin oraya doğru aktığı, orada düğümlendiği,
orada çözümlendiği ve sonrasında bambaşka bir mecraya
doğru seyrettiği anlar vardır. Böyle anlar, milletlerin tarihin-
de bir dönüm noktası olur ve bir milat teşkil eder. Bu dönüm
noktaları, milletlerin sahip olduğu cevheri açığa çıkarır. Öyle
anlarda, toplumların bağrından nice kahramanlar fışkırır,
hatta bir millet, bir bütün halinde kahramana dönüşür.
Ülkemizin tarihinde böyle birçok dönüm noktası bulunu-
yor. Milletimiz, bütün ağır sınamalardan yüzünün akıyla çık-
mayı başarıyor. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan alçak
darbe teşebbüsü, böyle kritik dönemeçlerde, milletimizin,
bütün fertleriyle birlikte birer erdem timsaline dönüşebildi-
ğini hepimize gösterdi. Milletimiz, bir darbe girişiminin çok
daha ötesinde kötü emeller taşıyan o girişime karşı, vatanı-
na, devletine, bağımsızlığına tüm varlığıyla sahip çıktı. Geç-
mişte Malazgirt Ovası’nı, İstanbul kapılarını, Çanakkale Bo-
ğazı’nı, Sakarya Nehri’nin kıyılarını sarıp sarmalayan ruh, 15
Temmuz gecesinde yeniden ete kemiğe bürünüverdi. Hikâ-
yelerini dinleyerek büyüdüğümüz ve inanmakta zorlandı-
ğımız nice kahramanlık örneği, Kazan’da, Gölbaşı’nda, Ge-
nelkurmay Kavşağı’nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde,
Vatan Caddesi’nde bir kere daha yaşandı. Seyit Onbaşılar,
Sütçü İmam’lar, Şahin Bey’ler ölmemişti. O büyük kahra-
manlar, hala aramızda yaşamaya devam ediyorlardı.
15 Temmuz Darbe Girişimi’ni Sayın Cumhurbaşkanımızın
liderliği vemilletimizin basiret ve cesareti sayesinde bertaraf
ettik. O meş’um gecenin üzerinden bir yıl geçti. Her geçen
gün, maruz kaldığımız tehdidin ve atlattığımız tehlikenin
aslında ilk anda hissettiğimizden çok daha büyük olduğunu
ortaya koyan yeni bilgi ve belgelerle karşılaştık. Ülke olarak,
büyük bir istiklal ve istikbal mücadelesinin içinde olduğu-
muzu her yeni gün biraz daha iyi idrak ettik. 15 Temmuz, bu
ülkeyi zayıflatmak, durdurmak, geriletmek ve hatta yok et-
mek isteyen hain ve alçak bir teşebbüstü. Milletimiz, o gece
o teşebbüse gereken cevabı layıkıyla verdi. Bundan sonra
vereceğimiz cevap ise, ülkemizi güçlendirmek, hızlandır-
mak ve daha yukarılara ilerletmektir.
Türkiye’yi her yönüyle güçlü bir ülke haline getirmek, he-
pimizin ortak vazifesidir. Güçlü bir Türkiye için, dünyada lider
bir Türkiye için, üzerinde durmamız gereken en önemli alan-
ların başında hiç şüphesiz bilim ve teknoloji geliyor. Bilim
ve teknoloji alanında yakaladığımız olumlu ivmeyi daha da
artırmamız gerekiyor. Zira bilim ve teknoloji alanında kay-
dedeceğimiz her gelişme, bizim eş zamanlı olarak diğer her
alandaki hedeflerimize çok daha yakın olmamız anlamına
da gelecektir. TÜBİTAK olarak, bu anlamda omuzlarımızda
büyük bir yük olduğunu biliyoruz ve bu ağır vazifeyi hakkıy-
la yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu ülke-
nin insanına ve özellikle de gençlerine güveniyoruz. Gerekli
politikaları uyguladığımız, gerekli ortamı hazırladığımız ve
gerekli destekleri sağladığımız müddetçe, insanımızın bilim
ve teknoloji alanında çok başarılı çalışmalara imza atacakla-
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...40
Powered by FlippingBook