TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 5

5
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Tüm Şehit ve Gazilerimizi Saygıyla Anıyoruz
rına inanıyoruz. Şu hususu özellikle vurgulamak gerekiyor:
Bilim ve teknoloji alanındaki başarı, tek tek bireylerin veya
kurumların başarısına endekslenemez. Bilim ve teknolojide,
yediden yetmişe toplumun tamamının dahil ve aktif oldu-
ğu bir ekosistem inşa etmek zorunludur. Bilim yapmaya ve
teknoloji geliştirmeye uygun bir iklim oluşturmak, anne ba-
baların, öğretmenlerin, kamu kurumlarının, üniversitelerin,
STK’ların, kısaca hepimizin vazifesidir. 15 Temmuz gecesi
nasıl topyekûn bir mücadele verdiysek, bundan sonraki sü-
reçte, bilim ve teknolojide hak ettiğimiz seviyeye yükselmek
için, yine hep birlikte bir mücadele yürütmek zorundayız. Bu
mücadeleyi, adeta bir seferberlik anlayışı içinde yürütme-
miz gerektiğine inanıyoruz.
Bilim ve teknoloji ekosisteminde TÜBİTAK’ın halihazırda
merkezi bir rol üstlendiği açıktır. FETÖ’nün TÜBİTAK’a sız-
mak için büyük bir gayret göstermiş olması, bu açıdan son
derece manidardır. Şunu özellikle vurgulamak isteriz ki TÜ-
BİTAK, FETÖ ile mücadeleyi en erken başlatan ve en yoğun
şekilde sürdüren kurumların başında gelmektedir. Bu mü-
cadele, 15 Temmuz darbe girişiminin çok öncesinde, henüz
17-25 Aralık darbe girişiminin hemen ertesinde başlamıştır.
FETÖ ile iltisak ve irtibatı tespit edilen personel kurumdan
uzaklaştırılmıştır.
Elbette bu temizlik, işimizin bittiği anlamına gelmiyor.
Tam aksine, bundan sonra çok daha titiz ve dikkatli olmalı,
sızma girişimine olanak sağlayan sistematik hataları, siste-
min körleşmesine neden olan mevzuat ve uygulama sorun-
larını çözerek TÜBİTAK’ı çok daha güçlü ve başarılı bir yapıya
kavuşturmalıyız. TÜBİTAK’ı ve dolayısıyla bilim ve teknoloji
ekosistemimizi yapısal bir dönüşüme tabi kılmamız gerekti-
ğini düşünüyoruz. Böylece hem kurumun tüm paydaşlarına
verdiği her çeşit hizmetin çeşitlilik ve kalitesini hem de farklı
paydaşlar arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyoruz. Bu
yapılandırma sürecinde atacağımız her bir adımın, ülkemi-
zin birçok milli projesini, üniversitelerini, araştırmacılarını,
özel sektörünü, girişimcilerini, yani kaderimizi ve geleceği-
mizi doğrudan etkileyeceğini biliyoruz. Bu nedenle, kılı kırk
yaran bir anlayışla en doğru kararları almak için gayret gös-
teriyoruz.
15 Temmuz Gecesi’nde Seyit Onbaşılar’ın, Sütçü
İmam’lar’ın, Şahin Bey’lerin hala aramızda ve içimizde ol-
duklarını ispatladık. Şimdi de İbn-i Sina’ların, Ali Kuşçu’ların,
El Cezeri’lerin içimizde ve aramızda yaşamaya devam ettik-
lerini ispat edeceğiz. Bilim ve teknoloji yoluyla bu ülkenin
gücüne güç katacağız ve böylelikle, bu ülke için canların
feda etmekten kaçınmayan tüm şehitlerimizin emanetine
sahip çıkmış olacağız.
Bu vesileyle, TÜBİTAK ailesi olarak, bugüne kadar bu ülke
için canlarını feda eden ve altında yattıkları toprağı bizler
için vatan haline getiren tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet
diliyoruz. 15 Temmuz gecesinde bir destan yazan aziz mille-
timize bir kere daha şükranlarımızı arz ediyoruz.
1,2,3,4 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,...40
Powered by FlippingBook