TÜBİTAK Bülten / Sayı 187 - Temmuz 2017 - page 9

9
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
turulması ve Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilmesi”
konusunda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Prof.
Dr. Ergin, “MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Türkiye’de
ilk kez Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinatörlüğünde ve
ilgili belediyelerin desteğiyle Adana, Adıyaman, Antalya,
Balıkesir, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Kahraman-
maraş, Kayseri, Malatya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun,
Sivas ve Trabzon gibi 17 ilin stratejik gürültü haritalarını ha-
zırladı. Bu kapsamda söz konusu illerin yerleşim alanlarında
yer alan karayolu, demiryolu, endüstri ve eğlence tesislerini
kapsayan stratejik gürültü haritaları tamamlandı” diye ko-
nuştu.
Türkiye’de ilk kez havalimanı gürültü haritalarının da TÜ-
BİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü tarafından
oluşturulduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ergin, “Ulaştırma,
Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Devlet Hava Meydan-
ları İşletmesi Genel Müdürlüğüyle yürütülen projeler kapsa-
mında, 39 havalimanının 27’si için stratejik gürültü haritaları
hazırlandı. 12’si için çalışmalar devam ediyor. Bunun yanın-
da Mersin Büyükşehir, Bolu ve Sivas belediyeleri ile yapılan
protokoller çerçevesinde de ülkemizde ilk kez illerdeki sıcak
noktalar için ‘Gürültü Azaltım Senaryolarının Geliştirilme-
si ve Gürültü Eylem Planlarının Hazırlanması’ çalışmalarına
başlandı” dedi.
tü Haritasını Çıkardı
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...40
Powered by FlippingBook