TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 32

32
Bülten
OCAK
2017
T ü r k i y e ’ y e Ö z g ü n D i j i t a l O l g u n l u k D ü z e y i E n d e k s i v e İ ş l e t i m v e B a k ı m R e h b e r i O l u ş t u r u l d u
Türkiye’ye Özgün Dijital Olgunluk Düzeyi Endeksi
ve İşletim ve Bakım Rehberi Oluşturuldu
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
tarafından yürütülen Dijital Olgunluk Modeli ve Rehberliği
Projesi ile kamu kurumları ve sundukları hizmetlerde diji-
talleşme kapasitesi ve yetkinliğinin belirlenmesine yönelik
Türkiye’ye özgün dijital olgunluk modeli oluşturuldu. Mo-
del doğrultusunda kamu bilgi teknolojileri işletim ve bakım
proje ve faaliyetleri özelinde yol gösterici olarak kullanılmak
üzere rehber geliştirildi.
Bu çalışmada öncelikli olarak Türkiye ve dünyadaki mev-
cut durum analizi kapsamında, ulusal politika hedefleri,
uluslararası kuruluş ve danışmanlık firmaları örnekleri, ya-
bancı ülke örnekleri ve akademik çalışmalar incelendi. Mer-
kezi yönetim ile yapılan anket çalışması ile mevcut olgunluk
düzeyi değerlendirmesi sonucunda öncelikli rehberlik ala-
nının kamunun bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturan
işletim ve bakım yetkinliği olduğu tespit edildi. Mevcut du-
rum analizi çalışmaları ile elde edilen tespitler ve ihtiyaçlar
doğrultusunda Dijital Olgunluk Modeli geliştirildi ve uyum-
lu İşletim/Bakım Rehberi hazırlandı.
Pilot uygulamalarla yaygınlaştırma çalışmalarına devam
edilen Dijital Olgunluk Modeli ve İşletim/Bakım Rehberi,
Ocak ayında düzenlenecek tanıtım toplantısında, kamu ku-
rumları başta olmak üzere dijital devlet ekosisteminin tüm
paydaşlarına sunulacak.
Bu proje ile dijital devlet çalışmalarında sistemli ve bütün-
cül bakış açısının geliştirilmesi desteklenecek, kamu kurum-
larının işletim ve bakım yetkinlikleri geliştirilerek ilgili proje
ve faaliyetlerin etkililiği, etkinliği ve bilgi güvenliği nitelikle-
rinin arttırılması ile dijital kamu hizmetlerinin kalite ve per-
formansının iyileştirilmesi sağlanacak.
1...,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,...48
Powered by FlippingBook