TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 36

36
Bülten
OCAK
2017
Havza İzleme ve Değerlendirme
Sistemi Projesinde Sona Gelindi
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitü-
sü’nün (YTE), T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile yürüttüğü
“Havza İzleme ve Değerlendirme Sistemi’nin Geliştirilmesi
(HİDS) Projesi”, TÜBİTAK’ın üniversiteler ile kamu kurumları
arasında bir köprü olması politikasına uyumlu olarak farklı uz-
manlık alanlarından (iklim, toprak, coğrafya, vejetasyon, sos-
yo-ekonomi vb.) ve farklı üniversitelerden akademisyenler ve
uygulayıcı kurum uzmanlarının işbirliği ile bir yıl süren çalışma
sonucunda başarı ile tamamlandı.
Havzalardaki erozyon, çölleşme, arazi kullanımı, orman gibi
veri temalarını birlikte değerlendiren ve tüm havzaları kapsa-
yan bir izleme ve değerlendirme sistemi olan HİDS ile ülkemiz-
de yapılacak entegre havza projelerinin ve çölleşme ile müca-
dele uygulamalarının daha sağlıklı ve sonuca yönelik yapılması
ile kaynak tasarrufu sağlanacak, havzalarda mükerrer yatırım
yapılmasının önüne geçilecek.
Proje kapsamında geliştirilen Türkiye Çölleşme Risk Harita-
sı’nın sürekli güncellenmesi ile alınan tedbirlerin etkinliği öl-
çülebilecek, böylece ülkemizin çölleşme risk değişim durumu
izlenebilecek, çölleşme eğilimleri belirlenebilecek. Türkiye Çöl-
leşme Modeli’nin farklı ekosistemler için uyarlanabilme kabili-
yeti sayesinde farklı ülkelerde uygulanmasına yönelik görüş-
meler devam ediyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,...48
Powered by FlippingBook