TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 39

39
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
başkanlığı görevini üstlenebilecek kişilere CIPM MRA kuralları,
gereklilikleri, anahtar karşılaştırma düzenleme ve takip etme,
kalibrasyon ve ölçüm yetenekleri (CMC) değerlendirmesi gibi
temel konularda bugüne kadar kazanılmış olan deneyim ve
tecrübenin aktarılmasıydı.
Programın tekrarı BIPM ile EURAMET’in ortak etkinliği olarak
Şubat 2017’de yapılacak veTÜBİTAK UME bu programda da et-
kin görev alacak.
Programın Temeli 2014 Yılında Atıldı
2014 yılında 25. Uluslararası Ağırlıklar ve Ölçüler Konferan-
sı’nda (CGPM) verilen karar doğrultusunda hayata geçirilen ve
finansmanı BIPM tarafından sağlanan, ABD ve İsviçre Metroloji
Enstitülerince de mali destek verilen program, öncelikli olarak
uluslararası metroloji faaliyetlerinde görev alan kurumve kuru-
luşlarda Karşılıklı Tanıma Düzenlemesi (CIPMMRA) konusunda
farkındalığın arttırılması ve bölgesel metroloji organizasyon-
larda etkin olarak görev alabilecek insan kaynaklarının oluştu-
rulmasını amaçlıyor.
Gelişmekte olan ülkelerin metroloji enstitü personelinin ye-
tiştirilmesine yönelik eğitimve çalıştayların düzenlenmesini de
kapsayan program, katılımcıların BIPM ve farklı metroloji ensti-
tülerde kısa süreli araştırmacı olarak görev almalarını sağlaya-
rak deneyimlerini artırmayı hedefliyor.
1...,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38 40,41,42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook