TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
yazılırken kullanım kolaylığının ön planda tutulduğunu;
kullanım, eğitim ve adaptasyon kolaylığı sağlamak için
Okiyanus’da bütün formların aynı şablonlarda tasarlandı-
ğını anlattı.
“Uyarlama çalışmaları sırasında Okiyanus ihtiyaçları
karşılayan bir yapı ile tekrar tasarlanarak gereksiz bütün
alanlar programdan çıkartılır daha sonra ihtiyaç duyulması
halinde ilave alanlar kısa
zamanda
eklenebilir.
Okiyanus’da yetkilendir-
me kullanıcı, pozisyon
ve departman bazında
yapılabilir, bu sayede
kullanıcı gereksiz kala-
balıktan kurtulur” diyen
Varol, hata mesajlarının
kullanıcının anlayacağı
şekilde yapılandırıldığı-
nı, girilen verilerin gö-
rülebildiği grid alanların
sürükle-bırak şeklinde
özelleştirilebildiğini söy-
ledi.
Günümüz iletişim im-
kanları ile artık bir kuru-
mun kaynaklarının ken-
di sınırlarını aştığına, iş
yaptığı diğer kurumların
kaynaklarının da plan-
lanma ya da raporlanma
ihtiyacı doğduğuna de-
ğinen Varol, “Bu şartlar
altında ortak kullanılan
bilgilerin hızlı paylaşı-
lıyor olması kurumlara
büyük avantajlar sağ-
lamaktadır.
Okiyanus
lokasyon bağımsız en-
tegrasyon altyapısı saye-
sinde veriyi anında oluş-
tuğu yerden, deponuzdan, üretim bandınızdan, sahadaki
müşteri temsilcinizden alarak sizin kullanımınıza sunar.
Benzeri entegrasyonlar ortak iş yaptığınız işletmelerle de
sağlanabilir. Web sitenizden iş ortaklarınızla gerekli bilgi-
leri paylaşabilir yada onların veri yönetim altyapısı ile tam
güvenlikli entegrasyon sağlayabilirsiniz. Çoklu dil desteği
sayesinde çok uluslu şirketlerle birçok dilde eş zamanlı
kullanılabilir. E-mail, sms entegrasyonları ile toplu bildirim
ve olay bazlı şirket içi, şirket dışı iletişim ve bilgilendirme
imkanları sağlar. ‘İste gelsin’ kabiliyeti sayesinde otomatik
raporlar tanımlayabilir, raporların belli zamanlarda gönde-
rimini sağlayabilir, istediğinizde sisteme mail atarak anlık
olarak hazırlanan raporları excel ya da pdf formatında gö-
rüntüleyebilir ya da belli kriterler belirleyip kritik düzeyle-
re göre otomatik uyarılar tanımlayabilirsiniz. Raporlarınıza
web üzerinden ya da cep telefonu uygulamanız üzerinden
erişebilirsiniz” dedi.
Doc.insyS Doküman Yönetimi Yazılımı ile Her Türlü Kayıt-
lı Evrak Sisteme Dahil Ediliyor, Ortak Platformdan Ulaşıla-
biliyor.
Doc.insyS Doküman Yönetimi yazılımının TÜBİTAK Mar-
mara Teknokent’te test edilerek uyarlandığını ve kullanı-
ma alındığını ifade eden Varol, şu bilgileri verdi: “Her türlü
kağıt ya da kayıtlı evrak formatı ne olursa olsun sisteme
dahil edilir ortak bir platformdan ulaşılıp görüntülenebilir,
resim formatındaki evraklar dahil kelime ile arama yapıla-
bilir ve raporlanabilir. Sistemin yedeği alındığında tüm ar-
şiv de yedeklenmiş olur. Evraklar kağıt işinden arındırılmış
bir şekilde bilgisayar ortamında onaylanır, paraflanır ve
e-imza ile imzalanarak işleme alınır. Fesih-ihbar tarihleri,
aktif-pasif evraklar sistem üzerinde takip edilerek doğabi-
lecek kayıplar ortadan kaldırılır. E-imza desteği ile mevcut
belgelerinizi imzalayabilir, imzalı belgeleri sisteminize da-
hil edip gerekli kontrolleri yapabilir, imzalayıp paylaşabilir-
siniz. KEP (kayıtlı e-posta- her türlü ticari, hukuki yazışma
ve belge paylaşımlarınızı gönderdiğiniz biçimde koruyan,
alıcının kim olduğunu kesin olarak tespit eden, içeriğin ke-
sinlikle değişmemesini ve içeriği yasal geçerli ve güvenli,
kesin delil haline getiren sistemdir) entegrasyonu sayesin-
de gönderileriniz yasalar önünde delil teşkil edecek şekil-
de saklanma imkanı bulur.
SysinsyS olarak sürdürülebilir gelişim ilkesiyle, Türk yazı-
lımının Türkiye’de ve Dünya’da söz sahibi olması için çalış-
tıklarını anlatan Varol, “Türkiye ekonomisine sürdürülebilir
bir katkı sağlayarak, aynı zamanda nitelikli ve değerlerine
sahip çıkabilecek personel yetiştirme bilinciyle bilişim sek-
töründe kaynak ihtiyacına yönelik çalışmalar gerçekleştir-
mek görev ve sorumluluklarımız arasındadır”diye konuştu.
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,...48
Powered by FlippingBook