TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 33

33
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi Üzerinden
Mültecilere Yardım Dağıtımı Gerçekleştiriliyor
T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve TÜBİTAK BİLGEM
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) işbirliğin-
de geliştirilen Türkiye’deki devlet eliyle yapılan tüm sosyal
yardımların tek bir merkezden yönetilip takip edilmesini
sağlayan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi
üzerinden mültecilere yönelik yardım faaliyetlerinin yöneti-
lebilmesi için gerekli geliştirme faaliyetleri tamamlandı.
Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Bilgi Sistemi’nin sun-
duğu tecrübe ve teknik altyapı ile Avrupa Birliği tarafından
Suriyeli mülteciler için tahsis edilen ve dağıtımı Kızılay ta-
rafından yapılacak olan kaynakların kısa sürede etkin ve
sistematik bir şekilde hedef kitleye ulaşması sağlanacak.
İhtiyaç sahiplerine aylık yardım hak edişlerinin belirlenmesi,
bu belirleme için gerekli bilgilerin çevrimiçi toplanması ve
değerlendirilmesi ile yardımların hesaplanması sonrasında
ödeme bilgileri Kızılay’a iletilecek; Kızılay belirtilen bildirim-
lere göre ihtiyaç sahibi mültecilere ödemelerini yapacak.
Bütünleşik Sosyal YardımHizmetleri Bilgi Sistemi’nden yıl-
lık 7.9 milyar TL’lik kaynağın etkin ve hızlı bir şekilde ihtiyaç
sahiplerine ulaştırılması sağlanıyor.
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,...48
Powered by FlippingBook