TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 41

41
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme
Enstitüsü Fotonik Teknolojiler Grubu tarafından düzenlenen
“Organik Elektronik Çalıştayı”, TÜBİTAK MAM’da gerçekleşti-
rildi. Konu ile ilgili üniversite öğretim üyelerinin ve dokto-
ra öğrencilerinin katıldığı etkinlikte, Prof. Dr. Canan Varlıklı
(İYTE), Doç. Dr. Ali Çırpan (ODTÜ), Doç. Dr. Elif Arıcı (İTÜ),
Prof. Dr. Esma Sezer (İTÜ), Doç. Dr. Atilla Cihaner (Atılım Üni-
versitesi) ve Prof. Dr. Turan Öztürk (İTÜ) davetli konuşmacı-
lar olarak yer aldılar. Konuşmacılar organik güneş hücreleri,
organik ışık yayan diyotlar ve sensör uygulamalarının yanı
sıra, konjüge polimer sentezi ve elektro-kromik cihazlar
hakkındaki çalışmaları, elde ettikleri sonuçları ve gelinen en
yeni gelişmeler konusunda katılımcıları bilgilendirdiler.
Organik Elektronik Çalıştayı
1...,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40 42,43,44,45,46,47,48
Powered by FlippingBook