TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 37

37
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM Araştırmacısından Bor Kitabı
TÜBİTAK MAM Malzeme Enstitüsü Başuzman Araştırmacısı
Dr. Kenan Yünlü’nün yazdığı BOR (Bileşikleri, Sentez Yöntemle-
ri, Özellikleri, Uygulamaları) kitabı Ulusal Bor Araştırma Enstitü-
sü (BOREN) tarafından yayınlandı.
Dr. Kenan Yünlü kitabın önsözünde, ‘’Bu kitabı, Ülkemizin
%73’ü aşan rezervi ile dünyada ilk sırada yer alan ve en önemli
yer altı zenginliklerimiz arasında sayılabilecek, tüm dünya en-
düstrisinin en önemli hammaddelerinden biri olan ’Bor’konu-
sunda tarihte ilk bulunuşundan rezervlere, kimyasal yapıdan
ürün ve bileşiklere, kullanım alanlarına, ekonomik önleme ka-
dar geniş kapsamlı bilgiye erişebilecek yerli bir kaynağı temin
etmek ve bu konuda yapılacak çalışmalara ışık tutmak umudu
ile kaleme almış bulunmaktayım’’ifadelerine yer verdi.
Tabiatta serbest halde bulunmayan, yarı iletken özelliğe
sahip bir element olan borun doğada yaklaşık 230’a yakın mi-
nerali bulunmakla birlikte, bunların birkaçı sanayi için önem
taşıyor. Bor ürünlerinin dünyada başta cam ve cam elyafı sana-
yi olmak üzere, deterjan ve ağartıcılar, seramik, tarım, alev ge-
ciktiriciler, ahşap koruma, inşaat malzemeleri, kimya, metalürji,
enerji, savunmamalzemeleri, nükleer uygulamalar, tıp ileri tek-
noloji gibi 250’ye yakın alanda kullanıldığı biliniyor. Dr. Kenan
Yünlü’nün editörlüğünü yaptığı, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü
(BOREN) katkılarıyla basılan ve bor alanında bu kapsamda ya-
zılan ilk ve tek Türkçe kitap olan BOR (Bileşikleri, Sentez Yön-
temleri, Özellikleri, Uygulamaları) kitabı 820 sayfadan oluşuyor.
Dr. Kenan Yünlü 1983’de Hamburg Üniversitesi Kimya Bö-
lümünden Dr.rer.nat. derecesi ile mezun oldu. 1984-1986 ara-
sında ABD’de post-doc çalışmalarında bulundu (University of
California-Berkeley ve Northwestern University). 1987-2004
arasında ABD kimya sanayisinde araştırmacı/proje yöneticisi
olarak çalıştı. 2005’den bu yana TÜBİTAK MAM’da görev yapı-
yor.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,...48
Powered by FlippingBook