TÜBİTAK Bülten / Sayı 181 Ocak 2017 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK MAM – MARTEK Bilgi Günü
TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) ile Marmara
Teknokent (MARTEK) işbirliğiyle düzenlenen TÜBİTAK MAM
– MARTEK Bilgi Günü’ne MARTEK’te bulunan firmaların tem-
silcileri ile üniversite öğrencileri katıldı. TÜBİTAK MAM Başkan
Yardımcısı Doç. Dr. Murat Makaracı açılış konuşmasında, TÜ-
BİTAK MAM’ın dinamik araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde
bulunduğunu ifade ederek, 2014’ten bu yana son üç yıl içeri-
sinde Merkezin ulusal ve uluslararası projelerle birlikte altı kat
büyüdüğüne işaret ederek, özel sektör başta olmak üzere tüm
firmalara yönelik Açık Kapı uygulamasından bahsetti. MARTEK
Genel Müdürü Dr. Orhan Çömlek sunumunda Teknokent hak-
kında genel bilgilendirme yaparak, gerçekleştirilen ve yürütü-
len projeler hakkında bilgiler aktardı. TÜBİTAK MAM Çevre ve
Temiz Üretim, Enerji, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji, Gıda,
Kimyasal Teknoloji, Malzeme, Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüle-
rinin yöneticileri tarafından gerçekleştirilen sunumlarda ise
MAM Enstitülerinin çalışma alanları doğrultusunda yürütülen
projeler ve endüstriyel hizmetler (test/analiz) hakkında detaylı
bilgiler paylaşıldı. Program sonunda laboratuvar gezileri yapıl-
dı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,...48
Powered by FlippingBook