TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 26

26
Bülten
ARALIK
2016
D i j i t a l D ö n ü ş üm A r a ş t ı r ma l a r ı S e r i s i Ç a l ı ş ma l a r ı i l e B i l i ş i m E k o s i s t e m i Fa r k ı n d a l ı ğ ı A r t ı r ı l ı y o r
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) dijital politika izleme ve değerlendirme çalışmaları
kapsamında Türkiye’de e-Devlet’in mevcut durumuna yö-
nelik bilgi birikiminin güncel tutulması ve tüm bilişim eko-
sistem paydaşlarının bilgisine sunulması hedefiyle Dijital
Dönüşüm Araştırmaları Serisi hazırlanıyor. Serinin ilki olan
“Türkiye’de e-Devlet: Genel Görünüm Raporu” hazırlanarak
Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.
Uluslararası e-Devlet endeks çalışmaları (Birleşmiş Millet-
ler, Avrupa Birliği ve JaponyaWaseda Üniversitesi vb.) dikka-
te alınarak, internette açık erişimi olan kaynaklar üzerinden
vatandaş bakış açısıyla hazırlanan çalışma, geniş kapsamlı
ilk Türkçe içerik olma özelliğini taşıyor.
Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi çalışmaları ile politika
araştırmaları ile eğilim ve problem analizleri gerçekleştire-
rek Türkiye’de dijital dönüşüm çalışmalarına yönelik doğru,
güncel ve kıyaslanabilir bilgiye ulusal ve uluslararası merci-
ler tarafından erişimin kolaylaştırılmasını hedefleniyor.
Dijital Dönüşüm Araştırmaları Serisi Çalışmaları ile
Bilişim Ekosistemi Farkındalığı Artırılıyor
1...,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25 27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,...40
Powered by FlippingBook