TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 21

21
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
e-Kimlik Test Laboratuvarı, TSE heyeti tarafından gerçekleşti-
rilen laboratuvar tetkiği sonucunda, onaylı TSE laboratuvarı ol-
maya hak kazanarak, BilişimTeknolojileri Ürünleri Kapsamında
KullanılanOnaylı Laboratuvarlar Listesi’nde yayınlandı. Labora-
tuvar daha önce de “T.C Kimlik Kartları İçin Güvenli Kart Erişim
Cihazları” TSE standardları kapsamında akredite laboratuvar
olarak onay almıştı.
• TS 13678“T.C. kimlik kartları için Elektronik Kimlik Doğrulama
Sistemi - Bölüm 1: Genel bakış ve T.C. kimlik kartı”
• TS 13679“T.C. kimlik kartları için Elektronik Kimlik Doğrulama
Sistemi - Bölüm 2: Kimlik Doğrulama Sunucusu”
• TS 13680“T.C. kimlik kartları için Elektronik Kimlik Doğrulama
Sistemi - Bölüm 3: Kimlik Doğrulama Politika Sunucusu”
• TS 13681“T.C. kimlik kartları için Elektronik Kimlik Doğrulama
Sistemi - Bölüm 4: Kimlik DoğrulamaYöntemleri”
2013 yılında TÜBİTAK BİLGEMUEKAE G020 (e-Kimlik Uygula-
maları) Birimi çatısı altında kurulan e-Kimlik Test Laboratuvarı,
T.C Kimlik Kartı Yaygınlaştırma Projesi kapsamında geliştirilen
e-Kimlik Teknolojileri alanında test, uygunluk değerlendirme,
danışmanlık ve altyapı sağlama hizmetleri sunuyor.
e-Kimlik Test Laboratuvarı, Kart Erişim Cihazı (KEC), Kimlik
Doğrulama Sunucusu (KDS), Kimlik Doğrulama Politika Sunu-
cusu (KDPS), Rol Sunucusu (RS) gibi geniş bir ürün yelpazesin-
de uygunluk değerlendirme testleri ve sistem/fonksiyonel test-
leri yapıyor. Standarda uygunluk değerlendirmesi kapsamında
gerçekleştirilen testler Türkiye’nin sertifika makamı olan Türk
Standartları Enstitüsü’ne (TSE) raporlanıyor, test süreci sonun-
da uygun bulunan ürünlere TSE tarafından standart uygunluk
sertifikası veriliyor.
E-Kimlik Test Laboratuvarı TSE Tarafından
Bir Kez Daha Resmi Olarak Tanındı
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook