TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 25

25
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
GS1 (Global Standards One) tarafından Çin Halk Cumhu-
riyeti’nin başkenti Pekin’de düzenlenen “Küresel GS1 Sağlık
Konferansı”nda (Global GS1 Healthcare Conference) Ürün
Takip Sistemi (ÜTS) Projesi tanıtıldı. 30. kez gerçekleştirilen
konferansta, TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma
Enstitüsü (YTE) Müdür Yardımcısı Ömer Özkan tarafından,
ulusal ve özgün takip ve izleme modeliyle dünyada bir ilke
imza atmaya hazırlanan ÜTS Projesi’nin işlevleri anlatıldı.
TÜBİTAK BİLGEM YTE ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kuru-
mu (TİTCK) işbirliğiyle yürütülen Proje ile ülkemizde üretilen
veya ithal edilen tıbbi cihazlar ve kozmetik ürünlerin üretim
bandından veya ithalinden, depolanması sonrası satılıp has-
ta üzerinde kullanımına kadar uçtan uca takip edilebilmesi-
ni sağlayan takip ve izleme altyapısı geliştirildi.
Dünyanın farklı ülkelerinden yaklaşık 300 katılımcının yer
aldığı Küresel GS1 Sağlık Konferansı, sağlık alanında izlene-
bilirlik çalışmaları, Unique Device Identification (UDI) stan-
dardı ve uygulamaları ile tıbbi cihaz alanındaki mevzuat ça-
lışmaları hakkında sunumların yapıldığı ve dünya çapında
alan uzmanlarının bilgi paylaşımında bulunduğu prestijli bir
etkinlik olarak yılda iki kez düzenleniyor.
Ürün Takip Sistemi Projesi “Küresel GS1
Sağlık Konferansı”nda Tanıtıldı
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook