TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 34

34
Bülten
ARALIK
2016
T Ü S S İ D E , K O P B ö l g e s i n i n İ h r a c a t K a p a s i t e s i n i A r t ı r a c a k !
TÜSSİDE, KOP Bölgesinin
İhracat Kapasitesini Artıracak!
KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile TÜBİTAK TÜSSİ-
DE arasında, Karaman Milletvekili Dr. Recep Şeker’in de ka-
tılımıyla, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi
Başkanlığı’nın Eylem Planı doğrultusunda gündeme alınan
“Konya-Karaman-Mersin Sanayi ve Ticaret Koridoru Oluştu-
rulmasına Yönelik Etüt ve Fizibilite Projesi” imzalandı. 12 ay
sürecek olan projede KOP bölgesindeki iller ile Mersin ilini
kapsayan bölgenin mevcut üretim, ticaret ve etkileşim du-
rumlarının ortaya konulması; Bu illerin bütünleşik bir yakla-
şımla değerlendirilerek potansiyel ekonomik fırsatların araş-
tırılması; Lojistik operasyonların etkinliğinin artırılması için
yapılması gereken altyapı yatırımlarının analizi; Bölgenin
Özel Ekonomi Bölgesine (ÖEB) dönüştürülmesine yönelik
ön fizibilite gerçekleştirilmesi; ÖEB kurulumu ve/veya tica-
retin geliştirilmesi için gerekli olan mevzuat düzenlemele-
rinin tespiti; Yapılması gereken çalışmaları bir bütün olarak
ortaya koyan bir eylem planının hazırlanması amaçlanıyor.
Gerçekleştirilen çalışmalar ile bölgenin dış ticaret ve lo-
jistik süreçlerinde iyileştirme önerileri geliştirip, rekabet
avantajı sağlayacak analizler yapılarak, bölgenin ivmesel
kalkınmasına destek olacak politikaların geliştirilmesi he-
defleniyor.
1...,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33 35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook