TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 19

19
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
KEİ Ülkeleri Bilim ve Teknolojide
İşbirliği İçin Bir Araya Geldi
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) Örgütü’ne bağlı olarak
çalışan, KEİ Ülkeleri BilimveTeknolojide İşbirliği Çalışma Grubu
Toplantısı, 24- 25 Ekim 2016 tarihlerinde İstanbul’da yapıldı.
Koordinatörlüğünü Rusya Federasyonu’nun devraldığı
Çalışma Grubu’nda ülkemizi temsilen yer alan kurum ve ku-
ruluşlar arasında TÜBİTAK da hazır bulundu. İki gün süren
toplantıda önümüzdeki iki yıl boyunca uygulanacak faaliyet
planı müzakereler ve nihaî onaylama için tarafların dikkati-
ne sunuldu. Karadeniz bölgesi bilim çevreleri arasındaki ku-
rumsal ilişkilerin genişletilmesi ve bilim adamlarının ortak
projelere daha aktif katılımı başlıkları da gündemmaddeleri
arasındaydı.
KEİ kurucu lideri (25 Haziran 1992, İstanbul) konumundaki
Türkiye, örgütün hâlen Sırbistan tarafından yürütülmekte
olan dönem başkanlığını Ocak 2017 itibarıyla devralacak.
KEİ ile olan ilişkilerine büyük önem atfeden ülkemizin dö-
nem başkanlığı KEİ’nin 25. kuruluş yıldönümü (Haziran
2017) vesilesiyle düzenlenecek olan Zirve Toplantısı’yla taç-
landırılarak sona erecek.
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...40
Powered by FlippingBook