TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 29

29
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kuantum Teknolojileri Horizon 2020 Çalışma Toplantı-
sı, TÜBİTAK BİLGEM Gebze kampüsünde düzenlendi. İlgili
üniversiteler, TÜBİTAK Enstitüleri ve savunma sanayisinden
katılımcılarla düzenlenen çalışma toplantısının açılış konuş-
malarını TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Dr. Orkun Hasekioğlu
ve BİLGEM Temel Bilimler Araştırma Enstitüsü Müdürü Bilal
Kılıç yaptı. Çalışma toplantısının moderatörlüğünü Arif Sır-
rı Atilla Hasekioğlu yaptı. Başkan Yardımcısı Dr. Hasekioğlu
TÜBİTAK olarak geleceğin teknolojisi olan Kuantum Tekno-
lojilerine özel önem verdiklerini, Avrupa Birliği’nin de Ho-
rizon 2020 kapsamında Kuantum Teknolojileri konusunu
öncelikli alan olarak destekleme kararı aldığını ve yaklaşık 1
Milyar Euro bütçe ayırdığını belirtti. Bilal Kılıç, Kuantum Tek-
nolojileri Flagship çağrısından en etkin şekilde faydalanarak
ülkemizin Kuantum Teknolojileri alanında geride kalmasını
önlemeyi, bu alanda çalışacak insan gücünü yetiştirmeyi ve
kuramsal/deneysel/uygulama çalışmaları yapacak ortamı
oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Düzenlenen çalışma toplantısında, H2020 kapsamında
desteklenecek Kuantum Teknolojileri açısından ülkemizin
bulunduğu durum, üniversitelerin ve TÜBİTAK enstitülerinin
bu alanlarda yaptığı çalışmalar, izlenmesi gereken yol, proje
çağrıları çıkmadan yapılması gereken ön çalışmalar ve proje
teklifleri vermeye yönelik yapılması gerekenler tartışıldı.
Ülkemizin bu kapsamda çıkacak proje imkanlarından en
iyi şekilde faydalanabilmesinin Kuantum Teknolojileri ko-
nusunda önde gelen ülkeler arasına girebilmesi için gerekli
olduğu belirtildi.
Kuantum Teknolojileri Horizon
2020 Çalışma Toplantısı
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook