TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 35

35
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Türkiye-Macaristan Ortak Bilimsel Komite Toplantısı Budapeşte’de Yapıldı
Macaristan’ın Ulusal Araştırma Kalkınma ve İnovasyon
Ofisi (National Research, Development and Innovation Of-
fice-NRDIO) evsahipliğinde düzenlenen Türkiye-Macaristan
Ortak Bilimsel Komite Toplantısı Budapeşte’de gerçekleştirildi.
Toplantıya Kurumumuz adına katılan Uluslararası İşbirli-
ği Daire Başkanı Hakan Karataş ve beraberindeki heyet ile
Macaristan temsilcileri, Türkiye ile Macaristan arasında ortak
çağrılarla desteklenebilecek araştırma ve inovasyon proje-
lerini masaya yatırdılar. Tarafların karşılıklı işbirliği olanakla-
rına ilişkin olarak hazırladıkları sunumlar değerlendirildi ve
önümüzdeki dönem açılması planlanan çağrılarda, iki ülke-
nin ortak ilgi alanlarına girebileceği değerlendirilen sosyal
ve beşerî bilimler, bilişim teknolojileri, enerji, çevre ve gıda
teknolojileri alanlarına odaklanılabileceği belirtildi.
Kazakistan Heyeti TÜBİTAK’ı Ziyaret Etti
Kazakistan Uluslararası Ticaret Odası (Chamber of Interna-
tional Commerce of Kazakstan) ve Kazakistan Cumhuriyeti
Girişimciler Ulusal Odası (National Chamber of Entrepre-
neurs of the Republic of Kazakhstan-NCE RK)’nda görevli
yetkililerden oluşan bir heyet, Kurumumuz Başkan Yardım-
cısı Dr. Orkun Hasekioğlu’nu ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuk heyete, TÜBİTAK’ın yapısı ve faali-
yetleri hakkında bilgiler verildi. Ayrıca heyetin, Kurumumuz
tarafından sunulan destek programlarına ilişkin olarak yö-
nelttiği sorular yanıtlandı.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook