TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 27

27
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) ve T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü
işbirliğinde hayata geçirilecek olan Kamu Muhasebe Siste-
mi Projesi sözleşmesi imzalandı.
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi’nin ilk ayağını
oluşturacak olan Kamu Muhasebe Sistemi Projesi ile mer-
kezi yönetim bütçesi kapsamındaki tüm kamu kurum ve
kuruluşlarının muhasebe işlemlerinin birlikte yönetilmesine
olanak sağlayacak bir sistemin geliştirilmesi hedefleniyor.
Geliştirilmeye başlanan sistem ile elektronik belge temelli
modern bir altyapı geliştirilecek ve kamu muhasebe işlem-
leri önemli ölçüde basitleştirilecek ve hızlandırılacak.
Kamu Muhasebe Sistemi ile kamumuhasebe işlemlerinde
standartlaşma ve şeffaflaşma sağlanacak ve otomatikleşti-
rilmiş akıllı muhasebeye geçişle birlikte kullanıcı kaynaklı
hatalar en aza indirilecek. Çalışma tamamlandığında, Türki-
ye genelindeki tüm muhasebe müdürlükleri ve saymanlık-
larda, ilgili harcama birimleri ile entegre çalışabilen bir mu-
hasebe altyapısı oluşturularak kamu gelir ve harcamalarına
yönelik bütüncül politikaların oluşturulabilmesine olanak
sağlanmış olacak.
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Sistemi ile
Uyumlu Kamu Muhasebe Sistemi Geliştiriliyor
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook