TÜBİTAK Bülten / Sayı 180 - Aralık 2016 - page 31

31
TÜBITAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
PakistanYükseköğretim Komisyonu (HEC Pakistan) ve Tür-
kiye Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasındaki işbirliği ve da-
yanışmanın geliştirilmesi, yükseköğretim ekosistemindeki
küresel yönelimlerin değerlendirilmesi, Türk Yükseköğretim
Kurulu’nun ülkemizdeki üniversitelerin gelişimi konusunda-
ki rolünün paylaşılması, üniversite-sanayi işbirliği ekseninde
Türkiye’deki iyi uygulamaların aktarımı ve yenilik-inovasyon
kavramlarında üniversitelerin etkisinin anlaşılması amaçla-
rıyla YÖK danışmanlığı ile TÜSSİDE tarafından bir program
tasarlandı.
Bu doğrultuda, Pakistan Yükseköğretim Komisyonunda
görevli 21 üst düzey yönetici TÜBİTAK TÜSSİDE’de gerçek-
leştirilen “Yükseköğretimde İyi Uygulamalar ve Kalite Gü-
vence Sistemleri” Programına katıldılar. Program kapsamın-
da “Yükseköğretimde İyi Uygulamalar ve Kalite Güvence
Sistemleri (Pakistan Yükseköğretim Komisyonu ve YÖK’ün
karşılaştırmaları ile), (YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Hasan Man-
dal ve YÖK Üyesi Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu”); “Türkiye’de
Araştırma Ekosistemi, (ARDEB ve ULAKBİM yöneticileri Prof.
Dr. Zafer Evis ve Mehmet Mirat Satoğlu ile görevli uzman-
lar)”; “Üniversite-Sanayi işbirliği, (Yıldız Teknopark Yönetim
Kurulu üyesi Prof. Dr. Mesut Güner)” konularında bilgilendir-
me oturum ve eğitimleri gerçekleştirildi.
Üniversite Sanayi işbirliği, Teknoparklar, Kalite Sistemleri
gibi başlıklarda teorik paylaşımları desteklemek için Saban-
cı Üniversitesine ve Yıldız Teknik Üniversitesine ziyaretler
yapıldı ve katılımcıların Türk üniversitelerindeki çalışmaları
yerinde gözlemlemeleri sağlandı.
Pakistan Yükseköğretim
Komisyonu’na TÜSSİDE ‘den Eğitim
1...,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 32,33,34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook