TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 29

29
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi
Ön Analizi Projesi İş Paketi-1 Çalışmaları Tamamlandı
T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü (MGM)
ile TÜBİTAK BİLGEMYazılımTeknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE) işbirliğinde yürütülmekte olan Bütünleşik Kamu Mali
Yönetim Sistemi Ön Analizi Projesi’nin ilk fazı olan Muha-
sebe Yönetimi mevcut durum ve ihtiyaç analizi çalışmaları
tamamlandı.
Maliye Bakanlığı sorumluluğundaki diğer Bütünleşik
Kamu Mali Yönetimi fonksiyonlarının mevcut durum ve ih-
tiyaç analizi çalışmalarına başlandı. İlk faz ile birlikte analiz
sonuçlarına uyumlu olarak Maliye Bakanlığı tarafından yü-
rütülen muhasebe yönetimi sisteminin çözüm planlaması
çalışması tamamlandı.
2016 yılı içinde tamamlanması planla-
nan ikinci faz çalışmaları kapsamında Mali-
ye Bakanlığı sorumluluğundaki Bütünleşik
Kamu Mali Yönetim fonksiyonlarına ilişkin
mevcut durum analizi ve hedef durumun
belirlenmesi, benzer uygulama örneklerinin
incelenmesi, hedef duruma yönelik entegre
sistem mimarisinin hazırlanması ve yol ha-
ritasının belirlenmesi faaliyetleri planlandı.
Bununla birlikte, bu çalışmalar ilgili paydaş-
ların katılacağı kullanıcı çalıştayı ve çevrim
içi anket uygulaması ile desteklenecek.
BİLGEM YTE, FAO Toplantısına Katıldı
TÜBİTAK BİLGEM Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
(YTE), Gıda ve Tarım Teşkilatı (Food and Agriculture Organi-
zation of the United States (FAO) Akdeniz Ormancılığı Me-
seleleri Komitesi’nin Roma’da 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde
gerçekleştirdiği toplantılara katıldı.
YTE Proje Yöneticisi ve ilgili Komite’nin Çölleşme ve Akde-
niz Kurak Alanlarının Restorasyonu Çalışma Grubu Danış-
manı Hande Bilir ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme
ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü’nden Komite Baş-
kanı İsmail Belen, Çalışma Grubu Koordinatörü ÖzlemYavuz
ve Çalışma Grubu Sekreteryası Bahar Yalçın’ın katıldığı top-
lantılarda Komite’nin çalışma gruplarının yol haritaları görü-
şüldü. “Çölleşme ve Akdeniz Kurak Alanlarının Restorasyonu
Çalışma Grubu”, TÜBİTAK BİLGEM YTE tarafından geliştirilen
“Türkiye Çölleşme Modeli ve Risk Haritası”nın Akdeniz Hav-
zası’nda yaygınlaştırılmasını önerdi ve öneri Komite tarafın-
dan uygun bulundu.
Ülkemizin 1948 yılında üye olduğu Birleşmiş Milletler’in
gıda, tarım, orman ve balıkçılık alanındaki ihtisas kurumla-
rından birisi olan FAO’ya günümüz itibari ile 191 ülke üyedir.
Akdeniz Ormancılığı Meseleleri Komitesi, FAO bünyesindeki
komitelerden birisi olup, FAO “teknik danışma organı” sıfa-
tını taşımaktadır. 2016 itibari ile Avrupa Birliği ve Akdeniz’e
sınır olan ve Akdeniz iklime özelliklerini taşıyan 27 ülke bu
komitenin resmi üyesidir.
1...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...40
Powered by FlippingBook