TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 23

23
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
1970 yılında doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra
Türkiye’ye dönüş yapan Prof. Dr. Talip Alp Devlet Planlama
Teşkilatı’nda göreve başladı. Devlet Planlama Teşkilatı’nda
çalışırken Türkiye’deki sektörleri yakından tanıma fırsatı bul-
duğunu ifade eden Prof. Alp, çalıştığı araştırma grubunda
sektördeki şirketlere sermayeleri ölçeğinde yapabilecekleri
projeler konusunda destek verdiklerini belirtti. 1 yılı aşkın
süre çalışmalarını sürdüren Prof. Alp ardından askerlik göre-
vini yerine getirdi. Kayseri’deki askerliğinde mesleğini yaptı-
ğını ve bu süreyi de çok verimli geçirdiğini belirten Prof. Dr.
Talip Alp, askerliğinin ardından Devlet Planlama Teşkilatı’na
geri döndü.
Türkiye’ye mecburi hizmetini tamamlamak üzere dön-
düğünde Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı olarak görev
yapan, daha sonra Dünya Bankası’na geçen ve Sabancı Hol-
ding’i kurmak üzere yeniden Türkiye’ye dönen Turgut Özal
ile karşılaşan Prof. Alp ilk özel sektör tecrübesini de Sabancı
Holding’de yaşadı. Prof. Alp, Sabancı Holding’de çok sayıda
proje geliştirdiklerini, ancak 1973 yılında ülkedeki ekono-
mik krizin kendilerini derinden etkilediğini ifade etti.
Tüm bu olumsuzluklara rağmen yerli sermaye ile ilk oto-
mobil lastiği fabrikasını kendilerinin kurduğunu belirtti. 3 yıl
kadar Sabancı Holding’de görev yapan Prof. Alp, kendisine
gelen teklifi değerlendirerek genel müdür olarak bir başka
grubun bünyesine katıldı. Aralarında Marmara Entegre Kim-
ya Sanayi’nin de bulunduğu fabrikaların kurulmasında öncü
oldu. Prof. Dr. Talip Alp, kuruluşunda katkısının bulunduğu
fabrikaların gerçekleştirdiği üretimlerin kendisini bugün de
mutlu ettiğini belirtti.
1980 yılında ailesiyle konuyu istişare ederek Cidde’de Kral
Abdulaziz Üniversitesi’ne geçti. 27 yıl boyunca çalışmaları-
nı söz konusu üniversitede sürdüren Prof. Alp 2007 yılında
Türkiye’ye dönüş yaptı. Prof. Dr. Oğuz Borat’ın davetiyle rek-
tör yardımcısı olarak Türkiye’de çalışmaya başlayan Prof. Dr.
Talip Alp daha önceki tecrübelerinin aksine ilk defa tam za-
manlı olarak akademide çalıştı. 3 yıllık hizmetinin ardından
Yalova Üniversitesi’ne geçerek mühendislik fakültesinde ku-
rucu dekan ve rektör yardımcısı olarak görev aldı.
Prof. Alp, emekli olduktan yaklaşık 1 yıl sonra Medipol
Üniversitesi’nde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nü kurmak
üzere üniversite bünyesine katıldı. Halen Medipol Üniversi-
tesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.
2011 yılından itibaren TÜBİTAK’ta Bilim Kurulu Üyesi ola-
rak görev yapan Prof. Alp, TÜBİTAK’ın son dönemde başta
AR-GE olmak üzere birçok alanda önemli bir görevi üstlen-
diğini, Türkiye’nin sanayileşme ve gelişme haritasının TÜBİ-
TAK’tan geçtiğini belirtti. 2023 Hedefleri bağlamında istik-
rarın önemine vurgu yapan Prof. Dr. Talip Alp, bilim tarihine
ilişkin çalışmalarında bu tespitini destekleyen sonuçlarla
karşılaştığını ifade etti.
Bilimin gelişmek için rahat bir ortam istediğini, aksi du-
rumda bilim insanlarını ülkede tutmanın kolay olmayacağı-
nı belirten Prof. Alp ülkemizin geleceğini bu anlamda parlak
olarak değerlendirdi.
Anadolu insanının çok özel bir kişiliğinin ve cevherinin
bulunduğunu dile getiren Prof. Alp, bu insanlara gerekli de-
ğerin verilmesi durumunda daha önce olduğu gibi gelecek-
te de önemli kişilerin yetişeceğini ifade etti.
Gençlerin önemli yerlere gelebilmek için üzerlerine düşen
en önemli sorumluluğun vakitlerinin değerini bilerek prog-
ramlı bir şekilde çalışmak olduğunu ifade eden Prof. Dr. Talip
Alp, bu süreçte ailelerin çocuklarını, öğretmenlerin öğrenci-
lerini yakından izlemeleri gerektiğini belirtti.
Prof. Alp, öğretmen ve akademisyenlerin gençlerin gele-
ceğe kazandırılmasında büyük sorumluluklarının bulundu-
ğunu ifade etti. Prof. Dr. Talip Alp, büyük bir medeniyetin
insanları olarak ülkemizin geçmişinden kopmadan gelişme-
sinin önemini vurgulayarak sözlerini noktaladı.
1...,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22 24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,...40
Powered by FlippingBook