TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 35

35
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları
Projesi Kapsamında Proje Eğitimleri Düzenlendi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TÜSSİDE arasında imza-
lanan “İnsan Kaynakları Yönetim Projesi” kapsamında, insan
kaynakları ve proje yönetimi konularında iki günlük eğitim
düzenlendi.
SEKA Park Otel’de düzenlenen, Kocaeli Büyükşehir Bele-
diyesi Proje ekibinden 82 kişinin katıldığı eğitimin içeriği iş
analizi, iş tanımları ve iş gereklerinin belirlenmesi, proje yö-
netimi eğitimi başlıklarından oluştu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal yönetim siste-
minin geliştirilmesine/iyileştirilmesine yönelik danışmanlık
hizmetleri verilmesini amaçlayan Proje; Belediye kurumsal
dokümanlar ve bazı istatistiki bilgilerin temin edilmesi ve
İstanbul’un Trafik Planlamasını
TÜSSİDE Yapacak
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Mü-
dürlüğü (İETT) ile TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Ens-
titüsü (TÜSSİDE) arasında imzalanan “Toplu Taşıma Odaklı
İstanbul Trafik Planlaması Projesi” kapsamında altı iş pake-
tinden oluşan bir proje planı yapıldı.
Bu paketlerin kapsamında gerçekleştirilecek olan proje;
toplu taşıma merkezli trafik planlamasının yapılmasını; top-
lu taşımanın tercih edilebilir hale getirilmesini; toplu taşıma
araçlarının taşıdığı yük ve özel otomobillerin taşıdığı yük
ile orantılı olabilecek bir yol alanı kullanımının daha adil bir
hale getirilmesini gözeten bir yaklaşımın ortaya konulma-
incelenmesi, proje ekibi eğitimleri, iş analizi, iş tanımlarının
oluşturulması doğrultusunda yöntem-süreç danışmanlığı
ve rehberlik desteği ile katkı sağlama hedeflerini de taşıyor.
sını; toplu taşımada hız arttırılması, kapasite planlaması ve
yolcu başı maliyetlerin düşürülmesi ile kent için daha iyi bir
yaşam standardı belirlenmesini amaçlıyor.
İstanbul Metropoliten Bölgesinin mevcut ulaşım sistem-
leri ve yakın gelecekte bitirilmesi öngörülen projeler göz
önünde bulundurularak İstanbul’da toplu taşıma odaklı ula-
şım modellemesi ve trafik planlaması yapılacak.
26 ay sürecek proje sonucunda İstanbul’da trafik yoğun-
luğuna sebep olan etkenlerin analizinin tamamlanması ve
talebi karşılayacak yeni senaryoların üretilerek daha verimli
bir ulaştırma ağı oluşturulması planlanıyor.
1...,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34 36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook