TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 24

24
Bülten
MAYIS 2016
TÜBİTAK’tan Ufuk 2020Bilgi Günleri
Tanıtım Atağı
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı (UİDB) AB
Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi OSTİM, Zon-
guldak, Bartın ve Ordu’da Ufuk 2020 Bilgi Günleri düzenledi.
OSTİM’de AB Fonları Tanıtımı Yapıldı
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Hakan Kara-
taş ve KOBİ Aracı Ulusal İrtibat Noktası Emre Yurttagül’ün
konuşmacı olarak yer aldığı OSTİM’deki etkinliğe 70’e ya-
kın KOBİ yetkilisi katıldı. Ufuk 2020 hakkında genel bilgiler
ve TÜBİTAK desteklerini aktaran Hakan Karataş, Türkiye’nin
programdaki performansının gün geçtikçe iyileştiğini belirt-
ti. Ulusal düzeyde artan araştırma kapasitesinin, uluslararası
işbirliklerinin zirvesi olarak nitelendirdiği Ufuk 2020 Progra-
mı kapsamında kullanılmasının önemine değinen Karataş,
özel sektörün de uluslararası projelere katılımının artırılma-
sının gerekliliğini ifade etti. Karataş, bu tür işbirliklerinin,
endüstriyel standartlar ve düzenlemelerle ilgili bilgilere
önceden erişebilmek adına da çok ciddi bir rekabet avantajı
sağladığının altını çizdi.
Zonguldak’ta Ufuk 2020 Bilgi Günü
UİDB AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi ve
Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile, Üniversite akademis-
yenlerini ve Zonguldak’tan sanayi kurumu temsilcilerini AB
Ufuk 2020 Programları ve projeleri hakkında bilgilendirmek
üzere Zonguldak’ta düzenlenen etkinlikte, TÜBİTAK UİDB
Başkanı ve Ufuk 2020 Programı Ulusal Koordinatörü Hakan
Karataş, AB Araştırma ve Geliştirme Programı Ufuk 2020 ve
TÜBİTAK U2020 Destek ve Ödül Programları hakkında bilgi
verdi. TÜBİTAK uzmanları, Ufuk 2020 Programı kapsamın-
da yer alan “Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları
ve Bursları” ile “Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST)
Programı”hakkında detaylı bilgiler verdiler, katılımcıların so-
rularını yanıtladılar.
Etkinlikte Ufuk 2020 Programı, TÜBİTAK Ufuk 2020 Destek
ve Ödül Programları, Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği
(COST) Programı, Araştırma kuruluşu personelinin akademi
ve sanayi kuruluşları arasında değişimini destekleyen RISE
Programı, Doktora sonrası araştırmacıların uluslararası dola-
şımını sağlayan IF Programı, kariyerine yeni başlamış araş-
tırmacıları eğitmeye yönelik ITN Programı, proje başvuru ve
değerlendirme süreci, hakemlik kaydı, EURAXESS konuların-
da bilgiler verildi.
BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Varım K. Numanoğlu, Çer-
çeve Programları’nın, Avrupa’nın araştırma ve teknoloji ge-
liştirme kapasitesini artırmak, üniversite-sanayi işbirliğini
U f u k 2 0 2 0 B i l g i G ü n l e r i
1...,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,...40
Powered by FlippingBook