TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 27

27
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TET Ar-Ge Proje Pazarı’ndan BİLGEM’e İki Ödül
Harbiye Askeri Müze’de gerçekleşen TET Ar-Ge Proje Pa-
zarı-Proje Baharı 5’te, TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve
Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) Biyoelektronik Cihaz
ve Sistem Geliştirme Laboratuvarı tarafından geliştirilen iki
cihaz ödül aldı.
“Gıda Güvenliği İçin Taşınabilir, Biyosensör Tabanlı Mi-
kotoksin Test Cihazı: MiSens” Projesi, “Diğer Elektronik
Kategorisi”nde Birincilik Ödülü aldı. Tahıllardaki mikotok-
sinlerin hızlı ve güvenilir olarak kantitatif tespiti için elek-
trokimyasal metotla çalışan taşınabilir analiz cihazının ge-
liştirilmesini amaçlayan proje kapsamında, Aflatoksin ve
Deoksinivalenol mikotoksinlerini tespit edebilecek MiSens
cihazı geliştirildi. MiSens cihazı, laboratuvar ve deneyimli
personel gerekmeksizin hızlı, duyarlı ve seçici mikotoksin
tanısını yapabiliyor ve kullanım kolaylığı, hızlılık ve maliyet
açısından mevcut teknolojilere göre üstünlük sunuyor. Mi-
Sens cihazının geliştirilmesinde görevli proje ekibi ise şu
isimlerden oluşuyor: Yıldız Uludağ, Yağmur Gök, Mete Ak-
gün, Güzin Köktürk, Serkan Barut, Elif Esen, Murat Alibek,
Sinan Budak, Canan Kurtuluş.
TÜBİTAK BİLGEM UEKAE Biyoelektronik Cihaz ve Sistem
Geliştirme Laboratuvarı tarafından geliştirilen “Transkutan
Optik Sarılık Ölçüm Cihazı: SOBE” Projesi ise “Diğer Elek-
tronik Kategorisi”nde ikincilik ödülünü aldı. Yenidoğan ka-
nında bilirubin seviyesinin artışından kaynaklanan sarılık
hastalığı için transkutan optik bir biyomedikal cihaz geliş-
tirilmesini amaçlayan proje kapsamında, multi-disipliner bir
ekip ile rutin uygulamaya uygun, doğru ölçüm veren, deri
üzerinden optik ölçüm ile sarılık tespiti yapabilen ve bebek-
ten kan alımı gerektirmeyen optik sarılık ölçüm cihazı geliş-
tirildi. Projenin hayata geçirilmesinde görev alan ekip ise
şu isimlerden oluştu: Hasan Basri Çelebi, Yunus Karamavuş,
Yıldız Uludağ, Veysi Cansu, Canan Kurtuluş. TÜBİTAK enstitü-
leri bünyesinde geliştirilerek teknoloji transferine hazır hale
getirilen (transferi Bilim Kurulu tarafından onaylanan) ilk bi-
yomedikal cihaz olarak SOBE cihazı ayrıca önem arz ediyor.
Elektrik elektronik ve bilişim sektörünün yüksek katma
değerli üretim yapabilmesi, ihracatının sürdürülebilir kılın-
ması, üniversite-sanayi işbirliği kültürünün yaygınlaştırılma-
sı amacı ile düzenlenen TET Proje Baharı’na, Ar-Ge projesi
yapmak isteyen sanayi kuruluşları, üniversiteler, Ar-Ge kuru-
luşları ve teknopark çalışanları ile araştırmacılar katıldı.
TET Proje Baharı Bilgi ve İletişim Teknolojisi Uygulamala-
rı, Enerji Üretim, İletim ve Dağıtımına Yönelik Uygulamalar,
Çevre ve Enerji Verimliliği Uygulamaları ve Diğer Elektrik
Elektronik Uygulamaları olmak üzere dört ayrı kategoride
gerçekleşti ve ödüller sahiplerini buldu.
1...,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26 28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,...40
Powered by FlippingBook