TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 21

21
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜBİTAK Desteğiyle Hayata Geçiyor
fırtınası, aşırı sıcak ve nem gibi ağır ortam koşullarına uygun
olmadığını dile getiren Pak, yeni bir proje ile vincin ağır or-
tam koşullarında çalışabilecek hale getirildiğini belirtti. Pak,
“İmalat sahasında oluşturulan kum fırtınası simülatörü ile
testler yapıldı. Kapalı ve izole bir ortam oluşturularak, vin-
cin yürüyüş sistemi çalışır vaziyette simülatör içerisinde ku-
ruldu. Dışarıdan basınçlı hava ile beraber kum üflenerek ve
içeride fanlar aracılığı ile kum sirküle edilerek doğal çalışma
ortamındaki kum fırtınasına eşdeğer bir durum oluşturuldu.
Saatler süren kum fırtınası sonucunda vinç üzerindeki kum
yığınları sadece süpürge ile temizlendi ve başka bir müda-
halede bulunmadan vinç tekrar devreye alındı” dedi.
Proje sonrasında dört adet servis vinci satıldığını, bu vinç-
ler ve beraberinde üretilen iki adet yüzer gemi havuzunun
Suudi Arabistan Ordusu’nda kullanılmak üzere bu ülkeye
satıldığını ifade eden Pak, halen iki adet servis vinci ve bir
adet gemi havuzunun Amerika için inşasının devam ettiğini
belirtti.
Otomatik Kanca Seviyesi Sabitlemeli Servis Vinci
Yükleme boşaltma limanları ve tersanelerin vazgeçilmez
hizmet aracı servis vinçlerinin ray üzerinde hareket ederken,
360 derece dönebilen ve yukarı aşağı hareket edebilen kol-
ları (bom) ile her noktaya rahatlıkla eriştiğini anlatan Burçin
Pak, bu vinçlerdeki en büyük sorunun bom yukarı aşağı ha-
reket ettiği zaman bomun ucuna bağlı kancanın ve dolayısı
ile yükün yerden yüksekliğinin de değişmesi olduğuna dik-
kat çekti. Bomun hareketine bağlı olarak kancanın yerden
yüksekliğini otomatik olarak sabitleyen bir sistem geliştir-
diklerini, bu sistem sayesinde bom yukarıya kaldırılırken
kancanın otomatik olarak aşağıya indirildiğini, bom aşağı
indirilirken ise kancanın otomatik olarak yukarıya kaldırıl-
dığını ifade eden Pak, “Servis vinçlerinde bom hareketini
kanca hareketinden bağımsız hale getirmek için çok uzun
yıllardır uygulanan mekanik kanca seviyesi sabitleme (level-
luffing; aşağıdaki resim) metodu yerine, elektronik geribes-
lemeli otomatik kontrol sistemi geliştirildi.
Bu sayede vincin çelik ağırlığı çok azaltıldı, satın alma, iş-
letme ve bakım maliyetleri çok önemli ölçüde düşürüldü.
Enerji tüketimi konusunda ise önemli bir verim artışı sağ-
landı” diye konuştu.
1...,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,...40
Powered by FlippingBook