TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 33

33
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Kişisel Gelişim
Uzmanı Ömer Çam, TÜBİTAK BUTAL personeline, günümüz-
de toplumun ve çalışanların en çok ihtiyaç duyduğu ve her-
kese gerekli olan iletişim ve farkındalık yaratma konularını
içeren “Etkili Ekip İletişimi” eğitimi verdi.
TÜBİTAK BUTAL’da verilen “Etkili Ekip İletişimi” eğitiminde;
Çalışanların kişisel farkındalığını artırarak diğer kişilerle daha
etkili iletişim kurabilmeleri; İletişim engellerini tanıyarak
güven, samimiyet ve empatiye dayalı ilişkiler geliştirmeleri;
BUTAL’da Etkili Ekip İletişimi Eğitimi
İletişimi engelleyen zan, ön yargı gibi olumsuz etkenleri yö-
neterek karşılıklı anlama ve anlayışa dayalı diyaloglar gelişti-
rilmesi; İletişimde kelimelerin, ses tonunun ve beden dilinin
önemini bilerek yerinde kullanabilme becerilerini geliştirip
iş tatminini artırarak kurumsal aidiyet ve severek çalışma
duygusunun geliştirilmesi konuları oyunlarla, örneklerle ve
grup çalışmalarıyla desteklenerek, TÜBİTAK BUTAL çalışan-
larına etkili ekip iletişimi alanındaki güncel yaklaşımlar ve
bilgiler aktarıldı.
TÜBİTAKMarmara Araştırma Merkezi Gıda Enstitüsü, balda
chlor-amphenicol ve naftalin analizleri için Ekonomi Bakan-
lığı tarafından yetkilendirildi.
2015/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthala-
tında Ticari Kalite Denetimi Tebliği uyarınca süzme ve petek
balların ihraç edilebilmesi için belli analizler yapılması ve
“Doğal Arı Balı Analiz Belgesi (DABAB)” alınması gerekiyor.
TÜBİTAKMAMGıda Enstitüsü Kalıntı Laboratuvarı TÜRKAK
Tarafından Akredite olan balda chlor-amphenicol ve naftalin
analizleri için Ekonomi Bakanlığı tarafından yetkilendirildi.
Bal ihraç etmek isteyen firmalar ihracat başvurusunu yap-
tıktan sonra; bakanlık tarafından alınan numuneler TÜBİTAK
MAM Kalıntı Laboratuvarında analiz ediliyor.
TÜBİTAK MAM’a Bal Analizi Yetkisi
1...,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 34,35,36,37,38,39,40
Powered by FlippingBook