TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 36

36
Bülten
MAYIS 2016
DOKAP Stratejik Planı Oluşturuluyor
T.C Kalkınma Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kal-
kınma İdaresi (DOKAP) ile TÜBİTAK TÜSSİDE arasında “Stra-
tejik Yönetim Projesi” imzalandı. Dört ay sürecek olan proje
ile TÜSSİDE danışmanlığında DOKAP’ın stratejik yol haritası
ortaya konulacak.
Projenin ilk adımı olarak“StratejikYönetimEğitimi”, 15 kişi-
lik proje ekibinin katılımı ile Giresun’da gerçekleştirildi. DO-
KAP’ın kurumsal gelişimini desteklemek amacıyla gerçek-
leştirilen bu eğitimde, TÜSSİDE uzmanları, kurumu istenilen
geleceğe taşıyacak Kurum Stratejik Planı’nın hazırlanmasına
yönelik kavramsal çerçeveyi katılımcılarla paylaştılar.
Uygulamalı çalışmalar ile desteklenen programda ayrıca;
proje yolculuğunda ekiplerin uyumlu ilerleyebilmesine yö-
nelik motivasyon ve takım olma çalışmaları gerçekleştirildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE ile T.C Kalkınma Bakanlığı Doğu Kara-
deniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
arasında yürütülmekte olan “Girişimcilik ve Yenilikçilik Araş-
tırma Projesi” kapsamında “Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
ve Küçük Sanayi Siteleri (KSS) Modülü” ile “KOBİ Modülü”’ne
yönelik ilk ekip çalışmaları başladı.
Bölgedeki OSB, KSS ve KO-
Bİ’lerin analiz edilmesine yöne-
lik toplantılar ilgili paydaşlarla
Giresun’da gerçekleştirildi. Top-
lantılarda, OSB-KSS ve KOBİ’lerin
ekosistem analizi, paydaş analizi
çalışmaları yapılarak yasal altyapı,
destek/teşvikler ile performans
göstergeleri belirlenmeye çalışıl-
dı. Toplantılar kamu, özel sektör,
üniversiteler, kalkınma ajansları,
ticaret ve sanayi odaları/ticaret
borsaları, ilgili dernek temsilcileri
ve OSB-KSS yönetim temsilcileri-
nin oluşturduğu projenin çekir-
DOKAP Bölgesi OSB - KSS ve KOBİ’leri
Analiz Edilmeye Başlandı
T Ü B İ T A K T Ü S S İ D E
dek ekibi ile yürütüldü.
Ekiple her ay gerçekleştirilecek çalışmalar ile OSB, KSS ve
KOBİ’lerin mevcut durumlarının ve ihtiyaçlarının analiz edil-
mesi, iyi uygulamalarla kıyaslanması, analiz sonuçları esas
alınarak yönetişimmodeli ve gelişim stratejilerinin geliştiril-
mesi planlanıyor.
1...,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35 37,38,39,40
Powered by FlippingBook