TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 37

37
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
TÜSSİDE-Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ortak Akıl Platformu
Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin ve Hastanesi’nin
akademisyenlerinin ve çalışanlarının katılımı ile Ortak Akıl
Platformu (OAP)® Çalıştayı gerçekleştirildi.
TÜBİTAK TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi (SEY) bi-
rimi moderatörlüğünde gerçekleştirilen Ortak Akıl Platfor-
mu (OAP)® Çalıştayı’na, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
ve Hastanesinden akademisyenler, tıbbi ve idari hastane
yöneticileri, hekimler, hemşireler, diğer sağlık profesyonel-
lerinden oluşan 52 kişi katıldı.
Çalıştayda, hem Üniversitenin Tıp Fakültesinin hem de
Üniversitenin Eğitim ve Araştırma Hastanesinin mevcut du-
rumu (kurumların güçlü, zayıf yönleri ile fırsatları ve tehdit-
leri), geleceğin sağlık hizmetlerinde bu kurumların konumu,
vizyonu ve hedefleri değerlendirildi.
Bezmialem Üniversitesi - TÜSSİDE İşbirliği
Dış Paydaş Analizi Ortak Akıl Platformu Çalıştayı
Bezmialem Vakıf Üniversitesi ile
TÜBİTAK TÜSSİDE arasında başlatılan
“Stratejik Planlama Projesi” kapsa-
mında, TÜSSİDE Sağlık Ekonomisi ve
Yönetimi Birimi (SEY) moderatörlü-
ğünde “Dış Paydaş Analizi Ortak Akıl
Platformu (OAP®) Çalıştayı” gerçekleş-
tirildi.
Özel sektörden, kamudan ve med-
yadan temsilcilerin katıldığı çalış-
mada, dış paydaş analizinde uygula-
nan PEST (politik/hukuki, ekonomik,
sosyal/kültürel, teknolojik) Analizi
Yöntemi ile Bezmialem Vakıf Üniver-
sitesi’nin dış çevresi politik/hukuki,
ekonomik, sosyal/kültürel, teknolojik
boyutlardan değerlendirildi ve öneri-
ler geliştirildi.
Çalıştayda, sağlık hizmetlerinde yeni bir model olan ve
sektörde giderek yaygınlaşan afiliasyon modelinin avantaj
ve dezavantajları ile ilgili katılımcı görüşleri alındı.
1...,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 38,39,40
Powered by FlippingBook