TÜBİTAK Bülten / Sayı 173 - Mayıs 2016 - page 25

25
TÜBİTAK
T ü r k i y e B i l i m s e l v e T e k n o l o j i k A r a ş t ı r m a K u r u m u
teşvik etmek, AB üye ülkeleri, AB aday ülkeleri ve AB’nin iş-
birliği yaptığı diğer ülkeler ile AB politikalarına ilişkin farklı
alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla yürütüldüğünü
belirtti. Prof. Dr. Numanoğlu konuşmasında şunları söyledi:
“Araştırma programı dünyanın en yüksek bütçeli sivil araş-
tırma programıdır. Üniversitemizin ana fonksiyonları olan
eğitim öğretim, topluma hizmet ve bilimsel araştırma faa-
liyetleri nitelik ve niceliksel olarak sürekli büyüme göster-
mektedir. Araştırma alanında üniversitemizin fon desteği
2010 yılında 50 bin TL seviyesinden son beş yılda yıllık orta-
lama 1 milyon bandına ulaşmıştır. Bu kapasitenin çok daha
yüksek olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda Üniversitemizin
bilimsel araştırma kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak
Ufuk 2020 programını bir fırsat olarak görüyoruz. TÜBİTAK
ekibine bu fırsatın hayata geçirilmesine yaptıkları katkılar-
dan dolayı teşekkür ediyoruz.”
Bartın’da Ufuk 2020 Bilgi Günü
TÜBİTAK UİDB AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinas-
yon Ofisi ve Bartın Üniversitesi işbirliği ile Bartın’da düzen-
lenen etkinliğe Bartın Üniversitesi (BEÜ) akademisyenleri,
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), KOSGEB Bartın
Müdürlüğü, Bartın Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü
ve diğer yerel sanayi kuruluşu temsilcileri katıldı. TÜBİTAK
Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı ve Ufuk 2020 Programı
Ulusal Koordinatörü Hakan Karataş’ın verdiği bilgilerin ve
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan’ın açı-
lış konuşmasının ardından, katılımcılar, Ufuk 2020 Programı,
TÜBİTAK Ufuk 2020 Destek ve Ödül Programları, Bilim ve
Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST) Programı, araştırma ku-
ruluşu personelinin akademi ve sanayi kuruluşları arasında
değişimini destekleyen RISE Programı, doktora sonrası araş-
tırmacıların uluslararası dolaşımını sağlayan IF Programı, ka-
riyerine yeni başlamış araştırmacıları eğitmeye yönelik ITN
Programı, proje başvuru ve değerlendirme süreci, hakemlik
kaydı, EURAXESS konularında bilgilendirildiler.
Ordu’da Ufuk 2020 Bilgi Günü
Ordu Üniversitesi’nde TÜBİTAK, Ordu Valiliği ve Ordu Üni-
versitesi işbirliği ile düzenlenen Avrupa Birliği Ufuk 2020
Programı Eğitim ve Bilgilendirme Günü’ne akademi, sanayi,
kamu kurum ve kuruluşlarından 100’den fazla temsilci ka-
tıldı.
Ordu Vali Vekili ve Ordu Üniversitesi Rektörü’nün açılış
konuşmaları ile başlayan bilgi günü, Hakan Karataş’ın Ufuk
2020 Programı, programa katılım koşulları ve TÜBİTAK’ın
Ufuk 2020’ye yönelik Destek ve Ödül Programları hakkında-
ki sunumları ile devam etti.
Bilgi Günü’nde Ufuk 2020 Programı kapsamındaki KOBİ
Aracı, Gıda Güvenliği, Tarım, Denizcilik Alanı, Nanomalze-
meler, İmalat Teknolojileri Alanı, Marie Sklodowska Curie
Burs ve Programları ve COST Programı ve Çağrıları hakkında
detaylı bilgiler dinleyiciler ile paylaşıldı. Bunların yanı sıra,
programda yer almanın faydaları, ortaklıklar kurmaya yöne-
lik fırsatlar ve hakemlik konularında da bilgi verildi.
80 Milyar Avro Bütçeli Ufuk 2020
Avrupa Birliği’nin Araştırma ve Yenilik Çerçeve Programı
olan, 2014-2020 yılları arasında 80 Milyar Avro bütçe ile yö-
netilecek olan “Ufuk 2020 Programı”Türk Araştırma ve Yeni-
lik aktörleri için benzersiz fırsatlar sunuyor.
Ufuk 2020 çatısı altında yer alan KOBİ Aracı (SME Instru-
ment) ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin ge-
liştirilmesine destek verilerek, yeni fikirlerin hızlı ve etkin
bir şekilde pazara aktarılması, uzun vadede ise Avrupa’nın
endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve
istihdam olanaklarının artırılması amaçlanıyor.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...40
Powered by FlippingBook